Предстои разглеждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, придружен с предложение за приемане на наредбата. Вносител на предложението е Исмаил Джеват Селим – Заместник-кмет на Община Ветово.Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Наредб…

Код на новината : *120314.html

    

Сподели: