община русе

Предстои разработване на Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г.

Предстои разработване на Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г. На 9 септември ще бъдат отворени офертите на участниците в процедурата. Над 66 хил. лева без ДДС отделя за целта Община Русе.

Обектът на дейността е разработването на „Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г.”, в изпълнение на проект  №BG16M1OP002-5.005-0001 „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе за периода 2021-2026”, съгласно Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) №Д-34-10/15.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” по процедура за директно предоставяне №BG16M1OP002-5.005. „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух-2” с бенефициент Община Русе, сключен между Министерството на околната среда и водите  (МОСВ) и Община Русе.

Проектното предложение цели да се разработи нова качествена програма, съгласно чл.27 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух, адресираща основните източници на замърсяване на въздуха и избор на адекватни мерки към местните условия за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Периодът на програмата следва да бъде 2021-2026 г., поради наличие на действаща програма на Община Русе за периода 2015-2020 г.

Община Русе е с нарушено качество на въздуха по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 и попада в утвърден списък в Заповед №РД-969/21.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите с районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ). Предвид резултатите от измерванията по тези показатели на КАВ през 2017 г., 2018 г. и 2019 г., показващи тенденция за намаляване на превишенията, данните показват, че нормите няма да бъдат постигнати съгласно действащото законодателство. В тази връзка е необходимо разработването на актуална програма за подобряване на КАВ по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 в съответствие със законовите разпоредби.

Сподели:

Още новини от деня