гробище чародейка

Предстои разширение на гробищния парк в Басарбово

В Дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ към Община Русе е постъпило заявление с вх.№УТ-27-111 от 29.11.2023г. от Община Русе, собственик на поземлени имоти с идентификатори 63427.278.21 и 63427.279.14, намиращи се в местност „Арнаут дере“, град Русе, община Русе, за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ.

За имота са представени – Нотариален акт за частна общинска собственост №7398, от 04.03.2015г., вписан в Служба по вписванията – Русе под № 196, том 6, с Вх. рег. № 2464 от 09.08.2015г., Копия от КК с данни от КРНИ за иомтите от СГКК – гр. Русе, Скица по УТ-01-155/29.03.2023 г., Техническо задание за изработване на проект за ПУП-ПЗ за гробищен парк,  Скица-предложение за изработване на проект за ПУП-ПЗ и опорен план.

Към настоящия момент имот №63427.278.21  е с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Нива, с площ 5241 кв.м. Имот №63427.279.14  е с трайно предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, ведомствен път, с площ 6277 кв.м. В разработеното от възложителя задание за проектиране на ПУП се предвижда изработването на проект за ПЗ, с който ПИ №63427.278.21 както и част от ПИ №63427.279.14 да се присъединят към съществуващият гробищен парк.

Съгласно Общ устройствен (ОУП) на община Русе, одобрен с Решение №304, прието с протокол №14 от 19.11.2020г. на Общински съвет – Русе, ПИ №63427.278.21 попада извън строителните граници на гр. Русе, в устройствена зона – Терени за гробищни паркове – „Зона (Тгп)“.

Предвидено е с ПУП-ПЗ да се определи Терени за гробищни паркове – „Зона (Тгп)“, като се спазят изискванията за характеристики и параметри за устройство и застрояване на предвидените устройствени зони в ОУПО Русе.

С приложената скица-предложение се предвижда необходимото изолационно озеленяване с минимална ширина на ивицата – 10,00 метра, изграждане на алейна мрежа за връзка със съществуващата и свободни площи за разполагане на гробни места.

С оглед изложеното, предстои на 21 декември Общински съвет – Русе да одобри задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатори 63427.278.21 и 63427.279.14, намиращи се в местност „Арнаут дере“, град Русе, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ. С проекта ПУП – ПЗ да се определи  Терени за гробищни паркове – „Зона (Тгп)“, съгласно предвижданията на ОУПО – Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. Ще бъде дадено предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за обществени нужди и изграждане на нов гробищен парк върху ПИ №63427.278.21 както и част от ПИ №63427.279.14

Определен е срок на валидност на предварителното съгласие да бъде от влизане в сила на настоящето решение до решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ. Кметът на Община Русе ще трябва да подаде искане до Министерството на земеделието и храните за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 63427.278.21 и 63427.279.14, намиращи се в местност „Арнаут дере“, град Русе, община Русе.

ПУП трябва да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване на изискванията на Наредба №7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

сн. Архив

Сподели: