Общинските съветници в Русе ще заседават присъствено

Предстои редовно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД“

В Търговски регистър към Агенцията по вписванията 02.06.22 г. е подадено заявление за обявяване на покана за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев““ АД“, което ще се проведе на 11.07.2022 г. в 13.00 часа в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, конферентната зала на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД. При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.07.2022 г. от 13.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Съгласно поканата, общото събрание следва да вземе следните решения:

 1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.
 2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистриран одитор.
 3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021 г.
 4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2021г., заверен от регистрирания одитор.
 5. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г.
 6. Вземане на решение за определяне на тантиеми на членовете на съве5та на директорите на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД в размер определен от общото събрание на акционерите, от едно до три ср4едномесечни възнаграждения, получени през текущата година по чл. 56, ал. 8 от ППЗПП.
 7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г.
 8. Вземане на решение за одобряване на допълнена „Бизнес програма за развитие и управление на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД.
 9. Промяна в капитала на дружеството.
 10. Промяна в устава на дружеството.
 11. Приемане на промени във Вътрешни правила за избор на регист6риран одитор за заверка на годишния финансов отчет на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД.

Проектите за решение по посочените точки са изписани подробно в приложената към настоящото предложение покана. Увеличението на капитала на дружеството е с размера на получените през 2020 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на  49 660 лв.

С точка 2.1 от Решение № 8, прието с Протокол № 2/05.12.2019 г. за представители в Общото събрание на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД са избрани Гергана Николова, Кристиян Иванов, Луиза Попова и Иван Григоров. Община Русе притежава 10.64% от капитала на акционерното дружество.

Съгласно чл. 17, т.1 и 2 от Наредба № 9 на ОбС – Русе за реда и условията за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, в които Община Русе не е единствения акционер, представителите на Общинския съвет в Общото събрание на акционерите  вземат предварително писмено решение от Общински съвет – Русе при изменение и допълнение на устава на дружеството и намаляване или увеличаване на капитала на дружеството.

Поканата за общо събрание на акционерите е вписана в Търговския регистър към агенция по вписванията на 08.06.2022 г. и след определения срок за внасяне на проекторешения в Общинския съвет, регламентиран в чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията  и дейността  на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

Общински съвет – Русе ще упълномощи на 16 юни представителите на Община Русе в  извънредното Общо събрание на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев““ АД – Гергана Николова, Кристиян Иванов, Луиза Попова и Иван Григоров, да гласуват „ЗА“ по всички точки от Дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 11.07.2022 г. в 13.00 часа в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, конферентната зала на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, а при липса на кворум на 26.07.2022 г. от 13.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Сподели: