УМБАЛ "Канев" с важно обръщение към гражданите относно работата на отделение "Педиатрия"

Предстои редовно общо събрание на съвета на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД

Предстои редовно общо събрание на съвета на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД.

Съветът на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД. Писмото с вх. № 20-01-1/19.04.2024 г. представлява писмена покана по смисъла на чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 3 от Устава на акционерното дружество. Поканата съдържа всички необходими реквизити по чл. 223, ал. 4, т. 1-5 от Търговския закон: фирма и седалище на акционерното дружество, вид на общото събрание, дневен ред, датата, мястото и часа на провеждане на общото събрание, както и конкретни предложения за решения по отделните точки от дневния ред. Общото събрание е редовно и се свиква от Съветът на директорите на основание чл. 223, ал. 1 във връзка с чл. 222 от Търговския закон.

Редовното общо събрание на акционерите е насрочено за 27.05.2024 година от 13:00 часа в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, в конферентната зала на УМБАЛ „Канев“ АД. В поканата е посочено, че при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон събранието следва да се проведе на 12.06.2024 година от 13:00 часа на същото място и при същия дневен ред.
Дневният ред на свиканото редовно общо събрание на акционерите е следният:

 1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година;
 2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година, заверен от регистриран одитор;
 3. Приемане на консолидиран доклад за дейността за 2023 година;
 4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 година, заверен от регистриран одитор;
 5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 година;
 6. Вземане на решение за определяне на тантиеми на членовете на Съвета на директорите на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД в размер , определен от общото събрание на акционерите, от едно до три средномесечни възнаграждения, получени през текущата година по чл. 56, ал. 8 от ППЗПП;
 7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 година;
 8. Избор на регистриран одитор за 2024 година;
 9. Промяна в капитала на дружеството – във връзка с предоставени от МЗ и усвоени от УМБАЛ „Канев“ АД средства за целеви капиталови разходи по следните договори от 2021 година и 2022 година: Договор № РД-12-304/22.12.2022 година за доставка на Компютърен томограф (скенер); Договор № РД-12-732/29.12.2021 година а закупуване на асансьори или основен ремонт на асансьори; Договор № РД-12-308/22.12.2022 година за пълно обновление на наличния ядрено-магнитен резонанс –
  32
  доставка и надграждане и Договори № РД-12-271/25.11.2021 г. и РД-12-213/24.06.2022 г. за закупуване на роботизирано С-рамо за хибридна съдова операционна зала;
 10. Промяна в Устава на дружеството – във връзка с увеличаването на капитала на дружеството;
 11. Утвърждаване образец на декларации по чл. 49, ал. 1 ,т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.
  В Поканата са изложени и конкретни проекти на решения по единадесетте точки от дневния ред.
  Съгласно чл. 220, ал. 1 от Търговския закон Общото събрание включва акционерите с право на глас. Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител. Съгласно чл. 226 от Търговския закон всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание. Чл. 8 от Наредба № 5 на Общински съвет-Борово за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества гласи следното: „В търговските дружества, в които Общината е акционер или съдружник, упълномощено от Общинския съвет лице представлява Общината в общото събрание на дружеството.“. В чл. 17 от същата общинска наредба се посочва, че в акционерните дружества лицата, упълномощени от Общински съвет за представителство на общината вземат предварително писмено съгласие по въпроси, свързани с: изменение и допълване на устава на дружеството; намаляване и увеличаване на капитала на дружеството; преобразуване и прекратяване на дружеството.

Общински съвет – Борово упълномощи Валентин Панайотов Великов – Кмет на Община Борово за лице, което да представлява Община Борово в свиканото редовно общо събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД, което ще се проведе на 27.05.2024 година от 13:00 часа в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, в конферентната зала на УМБАЛ „Канев“ АД (или на 12.06.2024 г. от 13:00 часа на същото място при липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон).

При отсъствие или невъзможност посоченото длъжностно лице да присъства на посочените дати, Общински съвет-Борово упълномощава Госпожа Валерия Цветкова Борисова за лице, което да представлява Община Борово в свиканото редовно общо събрание на акционерите.
Приет е така предложения дневен ред за заседание на общото събрание. Упълномощените длъжностни лица трябва да гласуват по отделните точки от дневния ред както следва:
По т. 1 от дневния ред: да гласува по начина, посочен в проекта на решение в Поканата за общо събрание от Съвета на директорите;
По т. 2 от дневния ред: да гласува по начина, посочен в проекта на решение в Поканата за общо събрание от Съвета на директорите;
По т. 3 от дневния ред: да гласува по начина, посочен в проекта на решение в Поканата за общо събрание от Съвета на директорите;
По т. 4 от дневния ред: да гласува по начина, посочен в проекта на решение в Поканата за общо събрание от Съвета на директорите;
По т. 5 от дневния ред: да гласува по начина, посочен в проекта на решение в Поканата за общо събрание от Съвета на директорите;
По т. 6 от дневния ред: да гласува по начина, посочен в проекта на решение в Поканата за общо събрание от Съвета на директорите;
По т. 7 от дневния ред: да гласува по начина, посочен в проекта на решение в Поканата за общо събрание от Съвета на директорите;
По т. 8 от дневния ред: да гласува по начина, посочен в проекта на решение в Поканата за общо събрание от Съвета на директорите;
По т. 9 от дневния ред: да гласува по начина, посочен в проекта на решение в Поканата за общо събрание от Съвета на директорите;
По т. 10 от дневния ред: да гласува по начина, посочен в проекта на решение в Поканата за общо събрание от Съвета на директорите;
По т. 11 от дневния ред: да гласува по начина, посочен в проекта на решение в Поканата за общо събрание от Съвета на директорите.

Сподели: