Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Предстои ремонт на помещения в ДГ „Пролет“ за разкриване на 2 нови яслени групи

С цел повишаване качеството на услугите във функциониращите 9 общински детски ясли и гарантиране здравето и безопасността на децата, в периода октомври 2020 – октомври 2021 година са предприети действия и са извършени ремонтни дейности.

От м. февруари 2021 г. Община Русе разкри нова яслена група към Детска ясла №16, като делегирана от държавата дейност спазвайки определената процедура, съгласно Закона за здравето. Материално-техническата база на новата дневна яслена група отговаря напълно на здравните изисквания, съгласно действащата Наредба №26 на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детска млечна кухня. Разкрити са нови работни места за медицински сестри и детегледачки, които полагат грижи за отглеждането и възпитаването на децата в детската ясла.

Общата стойност на средствата изразходвани за извършените строително монтажни работи са на стойност 75 562 лева. Закупени са нови мебели за обзавеждане и оборудване на помещенията в дневната яслена група на обща стойност 4 000 лева. Изразходваните средства за реконструкция, ремонт и обзавеждане са на обща стойност 79 562  лeва.

През 2021 г. в Детска ясла №1 с адрес: ул. „Червен“ №5 е извършен текущ ремонт с подмяна на входната врата на пункта за раздаване на храна към ДМК.  Закупен е един стерилизатор. Стартирана е процедурата по изграждане на детска площадка в дворното пространство, като е преведен аванс на фирмата изпълнител по договор.

За нуждите на Детска ясла №4 с адрес: ул. „Муткурова“ №98 е закупен инвенторен климатик. Стартирана е процедурата по изграждане на детска площадка в дворното пространство, като е преведен аванс на фирмата изпълнител по договор. Създадена е организация във връзка с предстоящото внедряване на мерки за енергийна ефективност, като е преведен аванс на фирмата изпълнител.

За нуждите на Детска ясла №5 с адрес: ул. „Петър Стрелковски“ №1 е закупен един стерилизатор. Стартирана е процедурата по изграждане на детска площадка в дворното пространство, като е преведен аванс на фирмата изпълнител по договор.

В Детска ясла №6 с адрес: ул. „Никола Й. Вапцаров“ функционираща в бившата сграда на ДМСГД – Русе е извършен вътрешен ремонт – шпакловка на стени и тавани, боядисване, монтаж на ламиниран паркет.

В Детска ясла №8 с адрес: ул. „Неофит Рилски“№68 е извършен ремонт с подмяна на вътрешни дървени врати с AL дограма. В Детска ясла №9 с адрес: ул. „Ловеч“ №27 е извършен ремонт с подмяна на вътрешни дървени врати с AL дограма. Извършена реконструкция на отоплителна инсталация и замяна на резширителен съд.

В Детска ясла №12 с адрес: ул. „Киев“ №10 е извършено надграждане на съществуваща инсталация с газов котел и бойлер. Закупен е един инвенторен климатик.

През 2021 г. се предприеха действия за разкриване на две нови яслени групи към Детска ясла № 15, които са разположени в сградата на Детска градина „Пролет“. Предстои да се извърши ремонт на помещенията, с цел  привеждането им във вид отговарящ на здравните изисквания, съгласно действащата Наредба №26 на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детска млечна кухня.

В Детска ясла №9 с адрес: ул. „Ловеч“ №27 е извършен ремонт с подмяна на вътрешни дървени врати с AL дограма. Извършена реконструкция на отоплителна инсталация и замяна на разширителен съд. Закупен е един инвенторен климатик.

Сподели: