детска градина пролет бяла

Предстои ремонт на сградата на детска градина „Пролет“ в Бяла

Община Бяла започна да кандидатства за финансиране с
подготвените си проекти, а първият проект бе за сградата на ДГ „Пролет“ в град Бяла.

На 06.01.2020 г. под вх. № Р-30 от 06.01.2020 г. тя кандидатства за финансиране с проектно предложение: „Ремонт на сградата на ДГ „Пролет“ и въвеждане на мерки за ЕЕ“, местонахождение:

Местонахождение на обекта: ул. „Капитан Ат. Бендерев“ № 8, гр. Бяла, п. к. 7100, Община Бяла, обл. Русе, ЕКАТТЕ: 07603 по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИД на АГКК, поземлен имот с идентификатор 07603.501.1731 от 3378,00 кв. м. по ежегодната кампания на Министерство на труда и социалната политика по
Проект „Красива България“ 2020 г. Стойността на проектното предложение на Община Бяла е: 215 000,00 лв., като финансовата рамка е разпределена по следния начин:

Финансиране от ПКБ с ДДС: 96 750,00 лева.

Съфинансиране от кандидата Община с ДДС: 118 250,00 лева.

Съфинансиране от кандидата – процент от общия бюджет: 55 % (мин. 50%).

Стойност за СМР с ДДС: 202 100.00 лева (съгласно Приложение – КСС).

Община Бяла е информирана на 04.02.2020 г. с Решение № 1/04.02.2020 г. на Управителния съвет, че нейното проектно предложение е одобрено за финансиране и реализация. Предвидените дейности по СМР, които ще се изпълнят съгласно проектното предложение са: доставка и полагане на пароизолация върху покривната плоча, доставка и полагане на покривна ламарина върху дървена скара, доставка и монтаж на водосборни казанчета и водосточни тръби, доставка и монтаж на нова дограма и прозорци, доставка и монтаж на мозаечна мазилка, доставка и монтаж на мълниезащитна система, доставка и монтаж на климатизатори, боядисване на фасада и др.

Сподели:

Още новини от деня