Одобриха създаване на нова социална услуга „Дом за възрастни хора“ в Община Бяла и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Време за прочитане: 6 мин.

Общинските съветници в Бяла одобриха сега създаване на нова социална услуга „Дом за възрастни хора“ в Община Бяла и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

В кратък коментар за качеството на новия дом заместник кметът Евгени Димов отбеляза, че фирмата – изпълнител на мебелите е правила такива само при обзавеждането на стаи в резиденция „Бояна“!

Община Бяла в партньорство с Комуна Градинари (Румъния) изпълнява проект „SoBy– Подобрена координация и социални политики между общините Бяла и Градинари за ефективен трансграничен регион“, код в системата eMS RoBg-278 /Проекта/. Основните цели на проекта са подобряване на координацията между Община Бяла и Комуна Градинари (Румъния) в усилията им за повишаване на тяхната ефективност в областта на социалните услуги и по-специално на услугите, предоставяни на възрастни хора. Очакваните резултати от проекта са по-добра комуникация между институциите, синхронизирани дейности и координирани действия между двата трансграничния региона в сферата на социалните услуги.

В изпълнение на проекта Община Бяла възстанови сградата, намираща се на ул. „Васил Левски № 105 в гр. Бяла, която ще функционира като Дом за възрастни хора /ДВХ/. Бяха извършени довършителни работи (водоснабдяване, електричество, боядисване, осветление и др.), озеленяване на двора, монтиране на огради, доставка на обзавеждане, оборудване на лекарски и стоматологичен кабинети. Инсталирани са: система за видеонаблюдение – външно и вътрешно видеонаблюдение на сградата и съседните части с възможност за съхраняване и възпроизвеждане на записи за осигуряване на сигурност и проследяване на физическото състояние на обитателите на дома, система за контрол на достъпа – сигурен контрол на достъпа на персонала и жителите на дома чрез персонализирани безконтактни карти, система за централизирано управление на дисплеи, монтирани в общите части, с цел уведомяване на жителите за важни събития, съобщения и др., компютърно оборудване, което позволява на жителите да имат достъп до интернет и да комуникират с приятели и роднини, система за откриване на положението на потребителите чрез специална гривна, снабдена с паник бутон за спешни случаи и определяне на местоположението, система за видеоконференция за комуникация и дистанционна диагностика.

Във връзка с администрирането и управлението на дома за възрастни хора, Община Бяла е отправила запитване с изх. № ЕО-Б-685/23.06.2021 г. до Министерството на труда и социалната политика /МТСП/. С писмо с вх. ЕО-Б-725/01.07.2021 г. МТСП ни уведомяват, че по закон общините имат право самостоятелно да организират и изпълняват всички дейности, свързани с прякото предоставяне на социалните услуги и в случая общината не подлежи на лицензиране.

Съгласно чл.53, ал.3 от Закона за социалните услуги (ЗСУ) всички социални услуги, които не са включени в Националната карта на социалните услуги и които се финансират от общинския бюджет, се създават и прекратяват с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. Общинският съвет определя социалните услуги, които се финансират от общинския бюджет, броя на техните потребители и размера на финансирането (чл. 47, ал. 1 от ЗСУ), а размерите на таксите за ползване на предоставяните от общината социални услуги, които не се финансират от държавния бюджет, се определят от общинския съвет съгласно Закона за местните данъци и такси (чл. 47, ал. 3 от ЗСУ).

Във връзка с това е необходимо да се разкрие нова социална услуга за резидентна грижа „Дом за възрастни хора“ в Община Бяла, като местна дейност, която да обхваща предвидените дейности по Проекта, в това число и функционирането на Дом за възрастни хора /ДВХ/ в гр. Бяла. ДВХ „ФЛОРА“ е специализирано звено на Община Бяла, което предоставя социална услуга за резидентна грижа извън обичайната домашна среда на лица в надтрудоспособна възраст, незагубили възможността си да се придвижват самостоятелно, както и да се самообслужват, и които услуги съответстват на потребностите на възрастните хора и им осигуряват добро качество на техния живот.

В ДВХ „ФЛОРА“ ще се настаняват с предимство възрастни хора в надтрудоспособна възраст, отговарящи на условията на Правилника на ДВХ и които са жители на трансграничния регион, попадащ в обхвата на програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България 2014 – 2020 г.”, който включва областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич за територията на Република България и регионите от ниво 3 по NUTS: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца за територията на Румъния.

Като доставчик на социалната услуга за резидентна грижа „Дом за възрастни хора“ в гр. Бяла и бенефициент по Проекта Община Бяла ще предоставя услугата по законоустановения ред, съобразявайки се и с правилата на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България 2014 – 2020 г.”.

В сградата, в която ще се помещава Домът за възрастни хора е създадена среда за живот, в която потребителите ще получават 24-часова грижа за посрещане на ежедневните си нужди, както и подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот. Богатият годишен културен календар на Общината предоставя възможност за посещение на мероприятия с участието на известни български артисти, певци, творци и местни самодейни състави. Също така е осигурен достъп до градския басейн, спортни съоръжения, клуб на пенсионера, читалище, библиотека, арт център, като по този начин потребителите на услугата ще се чувстват част от общността и ще могат да участват активно в обществения живот на общината. Предвидено е Община Бяла да осигури медицински грижи на целевата група, като в медицинските кабинети на центъра ще предоставят своите услуги лекар по дентална медицина и лекари – специалисти в други области по график.

Социалната услуга ще осигури възможност на потребителите да живеят в сигурна и спокойна среда, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.

Основната цел на услугата ще бъде осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и психическо развитие, което не допуска социално изключване на потребителите, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.

Съобразно устройството и особеностите на сградния фонд се предвижда  капацитетът на услугата да бъде за 41 места.

Издръжката на ДВХ ще се осигурява от такси, които ще се събират от потребителите, от бюджета на Община Бяла, от дарения и други източници. Финансиране от страна на Община Бяла се налага, тъй като условията на Проекта не позволяват отдаване му под наем или възлагане на управлението му на трети лица, а поддръжката на съоръжение от такъв тип във функционален вид, включително разходи за ток, вода, газ, абонаменти такси, апаратурата за видеонаблюдение и охрана, отопление, приготвяне на храна и други, превишава сумите, които биха се генерирали от потребителски такси.

Предвижда се възможност за стартиране на дейност и набиране на потребители считано от 01.12.2021 г., като средствата за план-сметката за разходите до края на текущата 2021 г. се осигурят от бюджета на Община Бяла.

След извършени проучвания и изготвени анализи е съставен Правилник за организацията и дейността на Дом за възрастни хора „ФЛОРА“- град Бяла, както и План-сметка за разходите на Дом за възрастни хора „ФЛОРА“- град Бяла и натурални показатели към нея.

Във връзка с гореизложеното е необходимо да се създаде предлаганата нова социална услуга и в тази връзка да се приемат предлаганите проекти на подзаконови нормативни актове с цел определяне на новите услуги, които Община Бяла ще предоставя на възрастни хора в надтрудоспособна възраст, и съответните такси за предоставянето им.

С приемане нана подзаконовия нормативен актов ще се постигнат следните цели:

– ясна формулировка на предоставената услуга;

– организация и устройство на дейността по предоставяне на новия вид социална услуга;

– достъпността и разнообразието на услугите ще увеличи значително интереса на чуждестранни и местни посетители и ползватели;

– създаване на повече възможности за възрастни хора да получат качествена грижа, съгласно съвременните изисквания;

– насърчаване поддържането и подобряването на условията на живот на населението в надтрудоспособна възраст;

– облекчаване на реда и по-голяма гъвкавост и бързина при предоставяне на някои видове социални услуги.

Цените и видът на услугата предполага достъпност за ползвателите, като при формирането им са взети предвид единствено разходите за възнаграждения и осигуровки на служителите, извършващи услугата, както и разходите за храна. Останалите разходи се покриват от средства от общинския бюджет, от дарения, от други средства и т.н. с изключение на разходите за лекарства и санитарни материали, които са за сметка на потребителя на услугата.

Финансирането на новата социална услуга ще се осъществява на база утвърден от Общински съвет Бяла бюджет.

§1. В раздел III „ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ на Глава втора „МЕСТНИ ТАКСИ“ се създава нов чл. 32а със следния текст:

Чл. 32а. (1) За ползване на социална услуга за резидентна грижа „Дом за възрастни хора“, предоставяна от Община Бяла в Дом за възрастни хора „ФЛОРА“- гр. Бяла, лицата заплащат такса, както следва:

1. потребител, настанен в единична стая – 845,00 лв. на месец/ човек;

2. потребител, настанен в двойна или тройна стая – 650,00 лв. на месец/ човек.

(2) В месечната такса по ал. 1 на този член не са включени и се заплащат допълнително от съответния потребител: телефонни, пощенски услуги, медикаменти, санитарно-медицински материали, диагностични, лечебни и рехабилитационни процедури, както и всичко, което може да бъде доставено в Дома по желание на потребителя.

(3) Таксата за ползване на услугите на ДВХ се заплаща, както следва:

1. за първия месец- заплаща се при постъпване на лицето в Дома, пропорционално за периода от датата на постъпване на лицето в Дома до крайната дата на календарния месец, в който постъпва лицето в Дома;

2. за всеки следващ месец- заплаща се до 10-то число на текущия месец.

(4) При смърт на потребителя неиздължените месечни такси за ползване на социалната услуга се заплащат от неговите наследници или законни представители. 

(5) Месечната такса, дължима от починали лица без наследници, се опрощава в края на всяка календарна година  с решение на Общинския съвет,  по предложение на Кмета на Община Бяла.“.

Сподели:

Още новини от деня