Създадена е работна група, която да проучи вариантите за финансиране, проектиране и изграждане на достъпна архитектурна среда във всички училища на територията на Община Русе

В бюджета на Община Русе за 2021 г., приет от Общински съвет – Русе на 09.03.2021 г., не са предвидени финансови средства за изграждане на достъпна среда до всички етажи, кабинети и санитарни помещения в училищата на територията на общината. Липсата на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания до образователните институции е сериозен проблем, който може да затрудни обучението на част от децата и младежите в Община Русе, включително и да доведе до отпадането им от учебния процес, казва общинският съветник от групата „Патриотите – ВМРО“ в 19-и МИР – Русе Владо Владов.

Предвид гореизложеното той счита, че осигуряването на достъпна архитектурна среда в училищата на територията на Община Русе е въпрос от обществена значимост, който следва да бъде решен във възможно най-кратки срокове. Според него е постижима цел до края на мандата на настоящия общински съвет да бъде осигурена достъпна среда в минимум четири училища на територията на Община Русе.

В тази връзка общинските съветници днес гласуваха за създаване на работна група, която да проучи вариантите за финансиране, проектиране и изграждане на достъпна среда за деца с увреждания до всички училища на територията на Община Русе. Тази работна група включва представители на общинска администрация, общински съветници, директори на общински училища и представители на териториалната администрация към Министерство на образованието и науката.

Ето и състава:

Ръководител:

Енчо Енчев – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Русе

Членове:

 1. Магдалина Илиева – заместник-кмет „Устройство на територията“ в Община Русе;
 2. Златомира Стефанова – заместник-кмет „Икономика и международно сътрудничество“ в Община Русе;
 3. Д-р Теодора Константинова – общински съветник и председател на постоянна комисия по здравеопазване и социална политика в Общински съвет – Русе;
 4. Проф. Христо Белоев – общински съветник и председател на постоянна комисия по образование, наука и иновации в Общински съвет – Русе;
 5. Д-р Росица Георгиева – общински съветник и началник на Регионално управление на образованието – Русе;
 6. Дияна Михайлова – директор на Център за специална образователна подкрепа – Русе;
 7. Евгения Стоянова – директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Русе;
 8. Директори на всички основни училища на територията на Община Русе.
 9. Владо Владов – общински съветник в Общински съвет – Русе;
 10. Таня Тодорова
 11. Катя Петрова
 12. Елисавета Досева – общински съветник.

При изпълнение на поставената задача работната група провежда заседания, свикани от нейния ръководител. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове на работната група. Споровете се решават с гласуване, а решенията се вземат с мнозинство от ½ от присъстващите на заседанието.

Сподели: