Директорът на Регионален исторически музей – Русе проф. д-р Николай Ненов ще участва в откриването на международната изложба „Първите владетели на Европа“ в музея „Фийлд“

Предстои увеличаване на извънщатната численост на Регионален исторически музей – Русе

В община Русе е постъпила докладна записка от Директора на Регионален исторически музей Русе /РИМ – Русе/ проф. д-р Николай Ненков за внасяне на предложение до общински съвет Русе за увеличаване на извънщатните бройки на музея, които да бъдат финансирани от собствените приходи на музея. Според данни от директора на РИМ –Русе, освен субсидираните от държавния бюджет 44 бр., в музея понастоящем са назначени 6 бр. служители с разрешение на Общински съвет и 3,5 бр. по Постановление №66 от 28.03.1966 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации.

Ръководството на музея изпитва нужда от още служители, които да бъдат ангажирани с поддръжка на експозиции – открити и закрити, както и от екскурзоводи. Откритите площи на Средновековен град Червен, Сексагинта Приста и площите в Иваново. Деветте експозиции на РИМ – Русе се нуждаят от поддръжка, екскурзоводи и хигиенисти, тъй като потокът от посетители изисква повишено внимание, като се предвижда служителите да се наемат за сезонна работа във връзка с туристическите посещения.

Съгласно чл. 24 от Закона за културното наследство /ЗКН/, музеят е културна и научна организация, която издирва, изучава, опазва и представя културни ценности, природни образци и антропологични останки с познавателна, образователна и естетическа цел. Съгласно чл. 4, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за закрила и развитие на културата, културните институти: определят самостоятелно своите задачи и структура съобразно предмета на дейността си и могат да извършват допълнителни дейности, включително и стопански, свързани с основните, като получените допълнителни средства остават в културния институт, който ги е реализирал.

Съгласно чл. 9, ал. 3 от Закона за закрила и развитие на културата, Регионалните културни институти се финансират: т. 1 – от общините, на чиято територия са седалищата им, като за тяхната издръжка се осигуряват целево допълнителни средства от държавния бюджет и т. 2 – от вноски, които правят в бюджетите им и общините, на чиято територия регионалните културни институти развиват дейност, като техният размер се определя ежегодно с решение на съответните общински съвети.

Днес Общински съвет – Русе даде своето съгласие за увеличаване на извънщатната численост на Регионален исторически музей – Русе с 4 за сметка на собствените приходи на музея.

Сподели: