Предстоят промени в Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Иваново

Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Иваново е приета с Решение на Общински съвет Иваново № 70 по протокол № 11 от 12.06.2008 г. С тази наредба се уреждат условията и редът за поемане на общински дълг, за издаването на общински гаранции, видовете общински дълг, съгласно Закона за общинския дълг.

 1. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в наредбата

Направените изменения и допълнения на Закона за публичните финанси (посл.изм.и доп., ДВ, бр.43 от 07.06.2016 г.); Закона за общинския дълг (посл.изм. и доп., ДВ, бр.98 от 09.12.2016 г.) и Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр.13 от 16.02.2016 г., доп., ДВ, бр.34 от 03.05.2016 г.) налагат и местната нормативна уредба да бъде приведена в съответствие с изискванията на националните фискални правила, приложими за общините.

Правни основания: чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.3 и 19, ал.1 от Закона за общинския дълг, чл.13, ал.1, т. 9 от Закона за обществените поръчки и чл.79 от Административно процесуалния кодекс.
С приемането на новия Закон за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) и в съответствие с Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г., от обхвата на закона са изключени „финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, включително услугите, предоставяни във връзка с поемането и управлението на държавния дълг, услугите, предоставяни във връзка с управлението на системата на единна сметка и фискалния резерв, услугите, предоставяни от Българската народна банка, операции, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност; Заеми, независимо от това, дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти“. В тази връзка е изразено официално становище от Министерство на финансите и Агенцията за обществени поръчки, съгласно което общините не следва да прилагат ЗОП при избор на финансова институция за поемане на общински дълг или на финансов посредник за емитиране на ценни книжа.

Промените в Закона за обществените поръчки налагат разработване на местни правила и процедури за избор на финансова институция за поемане на общински дълг или на финансов посредник за емитиране на ценни книжа, които да бъдат заложени в Наредбата на Община Иваново по чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг. Към настоящия момент този ред е предвиден в глава пета „Процедура за избор на финансова институция и финансов посредник“ от Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Иваново, приета с Решение на Общински съвет Иваново № 70 по протокол № 11 от 12.06.2008 г., където в чл.24, ал.2 е заложено, че „Процедурата за избор на финансова институция и на финансов посредник се провежда по реда на Закона за обществените поръчки“. Този ред е в противоречие с новия Закон за обществените поръчки. Предвид гореизложеното, е необходимо да се внесат съответните промени в Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Иваново, приета с Решение на Общински съвет Иваново № 70 по протокол № 11 от 12.06.2008 г., като се предвиди нов ред за избор на финансова институция и финансов посредник.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Иваново

 • 1. Чл.1 се допълва със следния текст:

„, както и условията за провеждане на общественото обсъждане припоемане на дълг в Община Иваново, Област Русе и процедурата за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник”

 • 2 Чл. 3 се изменя така:

„Чл.3. Общински дълг се поема с решение на общинския съвет и се формира от:

 1. емисиите на общински ценни книжа;
 2. дълга, поет с договори за общински заеми;
 3. изискуемите общински гаранции;

4.безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси, включително възмездното финансиране по чл. 103, ал. 3 от закона;

 1. финансов лизинг, търговски кредити и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.).”

 

 

 • 3 В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Точка 1 се изменя така:

„1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;”

 1. Създават се т. 5, т. 6 и т.7:

„5. финансиране на общински проекти за публично-частно партньорство;

 1. финансиране при временни касови разриви по бюджета на общината по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
 2. финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент № 1303/2013“, от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура“.
 • 4 В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1:

1.1. Точка 1 се изменя така:

„1. предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината;

1.2. Точка 2 се изменя така:

„2. капиталови разходи“;

1.3. Създават се т.5 и т.6:

„5. плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

 1. проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.”

 

 1. Алинея 2 и ал.3 се отменят.
 • 5 Член 6 се отменя.
 • 6 Създава се чл. 8а

„Чл.8а. Общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала, както и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет.“

 • 7 В Чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Отчетът по ал. 1 съдържа и информация за дълга на лицата по чл. 8а и издадените от тях гаранции.“

 1. Създава се алинея 3:

„(3) Общинският съвет приема с решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а.“

 • 8 Член 11 се отменя.
 • 9 Член 12 се отменя.
 • 10. В чл.14, т.3 думите „погасителна схема” се заменят с „намерения за погасяване”.
 • 11. Чл.16 се допълва със следния текст:

„и от настоящата наредба.“

 • 12. Създава се чл. 19а:

„Чл. 19а.Разпоредбите на чл. 14, т. 4 и чл.18 не се прилагат за предложения относно удължаване на срока за погасяване на общински дълг, поет за финансиране на разходи за подготовка или изпълнение на проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз.“

 • 13. Член 21 се изменя така:

„Чл.21. Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание на финансовите параметри на дълга – размер на краткосрочния дълг, срокове, начини и намерения за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.”

 • 14. В чл.22, ал.3 след думите „за избор на финансова“ се добавя „или кредитна“
 • 15. Създава се чл. 22а:

„Чл. 22а. (1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.

(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 32 от Закона за публичните финанси, както и за общинския дълг, поет за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.

 • 16 Създава се чл. 22б:

„Чл. 22б. В рамките на текущата бюджетна година общините могат да поемат нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) в размер до 15 на сто от средногодишния размер на отчетените капиталови разходи за последните четири години по съответния общински бюджет.“

 • 17. Чл.23 се изменя така:

„Чл.23. Кметът на общината изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата решението по чл.9, ал.3 в 30-дневен срок от неговото приемане заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.”

 • 18. Заглавието на глава пета от наредбата се изменя така:

„Процедура за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник“

 • 19. Чл. 24, ал. 2 се изменя така:

„(2) Процедурата за избор на финансова или кредитна институция и на финансов посредник се провежда по реда на Приложение 1 от настоящата наредба.“

 • 20 Създава се чл. 24а:

„Чл. 24а. Чл. 24 не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, от фондовете за градско развитие, както и за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.“

 • 21. Член 26 се изменя така:

„Чл.26. (1) Общината може да гарантира дълг само на търговски дружества, в които общинското участие е над 50 на сто от капитала на дружеството, ако дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти и текущи разходи от полза на местната общност и има предоставено обезпечение в полза на общината, както и в случаите по ал. 5.

(2) Предложението за издаване на общинска гаранция трябва да отговаря на условията по чл. 32, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл.14 от наредбата.

(3) Кметът на общината внася в общинския съвет предложението за издаване на общинска гаранция заедно с доклад за статута и финансовото състояние на дружеството и договора за поемане на дълг, който общината гарантира.

(4) Решението за издаване на общинска гаранция се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на референдум по решение на общинския съвет.

(5) Общината може да гарантира дълг на малки и средни предприятия чрез общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, когато средствата и операциите на фонда се включват в общинския бюджет.

 • 22. В чл.28 след думите „по реда на“ се добавя „чл.26“.
 • 23. В чл.29 думите „15-о число” се заменят с ”5-о число на месеца, следващ отчетния месец”.
 • 24. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал.1 след думите „за поетия от общината дълг“ се добавя „и дълга на контролираните лица, които попадат в обхвата на подсектор „Местно управление“
 2. В ал. 2 текстът „се определя с наредба на Министерство на финансите“ се заменя със „се определят от Министерство на финансите“.
 3. В ал.3 текстът „Обща администрация“ се заменя с „АПОФУС“
 • 25. Преходни и заключителни разпоредби
 1. Създават се §4 и §5

„§4. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Иваново е приета с решение на Общински съвет Иваново № ……. по протокол № …… от ……….2017 г. на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.3 и 19, ал.1 от Закона за общинския дълг, чл.13, ал.1, т. 9 от Закона за обществените поръчки и чл.79 от Административно процесуалния кодекс.

 • 5. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от кмета на общината.“

 

 • 26.Създава се Приложение № 1 със следното съдържание:

„Приложение № 1 към чл. 24, ал.2

 

Процедура за избор на финансова или кредитна институция и на финансов посредник

І. (1) Кметът на общината изготвя покана за участие в избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник и документация за участие в процедурата. Поканата за участие се публикува на интернет-страницата на общината.

(2 ) Поканата трябва да съдържа най-малко следната информация:

 1. решението на общинския съвет по чл. 22, ал. 1;
 2. обект на финансирането;
 3. размер и вид на финансирането;
 4. срок на валидност на офертите;
 5. критерии за оценка на офертите;
 6. начин и срок за достъп до документацията за участие в процедурата;
 7. място, срок и начин на подаване на офертите;
 8. място и дата на отваряне на офертите;
 9. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт.

(3) Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 7 дни, считано от датата на публикуването на поканата на интернет-страницата на общината.

.          ІІ. Документацията за участие в процедурата за избор на финансова или кредитна институция и на финансов посредник съдържа най-малко следната информация:

 1. поканата за участие в избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник;
 2. описание на проекта;
 3. изисквания към участниците;
 4. методика за определяне на комплексната оценка и за класиране на офертите, съдържаща показателите и относителната им тежест.

ІІІ. (1) Кметът на общината назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.

(2) Комисията се състои  от нечетен брой членове, като се определят и резервни членове.

(3) В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист.

ІV. (1) Не може да бъде член на комисията  лице, което:

 1. има финансов интерес от поемането на общинския дълг;
 2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.

(2) Членовете на комисията представят декларация за отсъствие на обстоятелствата по ал.1.

 1. (1) Комисията разглежда подадените документи и допуска до участие кандидатите, чиито документи отговарят на условията в поканата и в документацията за участие.

(2) Комисията разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно методиката и предварително обявените критерии и класира кандидатите.

(3) За разглеждането и оценката на офертите и за класирането на кандидатите комисията съставя протокол.

(4) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

(5) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член, за което се съставя протокол.

VІ. (1) В 10-дневен срок от предаването на протокола от комисията кметът на общината издава заповед, с която обявява резултатите от разглеждането на документите на кандидатите и от класирането или прекратява процедурата. Кметът може да прекрати процедурата при наличие само на една подадена оферта. В тридневен срок от издаването й, заповедта се изпраща на всички кандидати, подали оферти за участие в процедурата и се обявява на интернет-страницата на общината.

(2) С класирания на първо място участник се сключва договор, в срок до 30 дни от датата на изпращане на заповедта. Условията в договора  не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от предложените с офертата”.

Сподели:

Още новини от деня