Общинските съветници в Русе почетоха паметта на д-р Росица Вачева

Променен е Правилникът за организацията и дейността на ОбС – Русе

Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. В чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА е регламентиран максималният общ размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец, което не може да надвишава 70 на сто от брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец (за общини с население над 100 000).

В чл. 22 от сега действащия Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Правилника/ за участието си в заседанията на общинския съвет общинският съветник получава възнаграждение в размер на 20 на сто от брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец за всяко заседание. Общински съветник, който е член на комисия към Общински съвет – Русе получава възнаграждение за участие в заседанията й в размер на 5 на сто от брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец за всяко заседание. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за участието му в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии за един месец не може да надхвърля 70 на сто от брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец. В това възнаграждение не е включено възнаграждението, което общинския съветник има право да получи за участието си в специализирани комисии към Общински съвет – Русе, чието създаване е предвидено в закон или подзаконов нормативен акт.

С направеното предложение за изменение на Правилника в частта, касаеща възнагражденията на общинските съвет, се предлага размерът на възнаграждението на общинските съветници да бъде обвързано с размера на минималната работна заплата за страната, а не с възнаграждението на председателя на общинския съвет, както е към настоящия момент. Целта на проекта за нормативен акт е, както да бъде постигнат баланс между справедливото заплащане на труда на всеки общински съветник, така и до независимост при определяне размера на възнагражденията им. Като това на практика не би довело до намаляване размера на месечното възнаграждение на общинския съветник, а на една относителна стабилност на възнагражденията.  По този начин ще се постигне  независимост и сигурност при определяне размера на месечното възнаграждение, с което ще се преодолее бъдещо отрицателно въздействие върху месечните възнаграждения на съветниците, при ползване на болничен или неплатен отпуск от страна на Председателя.

Предложението е общинският съветник да получава 75 % от минималната работна заплата за страната за участие в заседание на общинския съвет и 18 % от минималната работна заплата за участие в заседание на комисия на общинския съвет.

Финансовите средства за реализиране на настоящото предложение следва да бъдат заложени в Бюджета на Община Русе за 2021 година. Приемането на проекта за нормативен акт е съобразено с нормите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, а от там и в съответствие с правото на Европейския съюз.

По предложение на общинските съветници Асен Даскалов, Мирослав Славчев, Митко Кунчев, Иван К. Иванов, Дауд  Ибрям Общински съвет – Русе прие сега правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация както следва:

§ 1. В чл. 22 се правят следните изменения:

  1. Алинея 2 се изменя по следния начин: „За участието си в заседанията на Общинския съвет общинският съветник получава възнаграждение в размер на 75 % от минималната работна заплата за страната за всяко заседание.“
  2. Алинея 3 придобива следната редакция: „ Общинският съветник – член на комисия към Общински съвет – Русе, получава възнаграждение за участие в заседанията й в размер на 18 % от минималната работна заплата за страната за всяко заседание.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Правилникът за изменение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №…по Протокол № …/…… влиза в сила от 01.01.2021г.

Сподели: