Предстоят сериозни промени в с. о. „ДЗС“

В Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството” е постъпило заявление от Община Русе за одобряване проект за ПУП – план за улична регулация, изменение на план за улична регулация, план за регулация и изменение на план за регулация на селищно образувание „ДЗС“, Община Русе.

Държавно земеделско стопанство / ДЗС / е създадено като изключителна държавна собственост върху териториите, които са предоставени за изграждане на жилища на служителите в него. Към настоящия момент преобладаващата част от територията е деактувана от държавна в общинска собственост, поради което е налице промяна в обществено – икономическите условия.

За част от кварталите в северната част на селищното образувание се изменят границите на уличната регулация по одобрената КККР на гр. Русе със Заповед №РД-18-91/15.12.2007 г. на ИД на АГКК – София. Одобряването й е предпоставка, съобразно чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ за изменение на приетите със Заповед №55/27.02.1986 г. ПУР и ПР.

С Решение №475, прието с Протокол №22/21.02.2013 г. Общински съвет – Русе одобрява задание и разрешава изработване на ПУП – ПУР, ИПУР, ПР и ИПР селищно образувание „ДЗС“, Община Русе. Със специализирани план схеми по части ЕЛ и ВиК са дадени решения за свързването на УПИ и ПИ към общите мрежи в селищно образувание „ДЗС“. Същите са съгласувани с „Енерго Про мрежи“ АД и „ВиК – Русе“ АД. Подробният устройствен план – ПУР, ИПУР, ПР и ИПР е допуснат от ОЕСУТ с Решение №10 от Протокол №7/28.03.2018 г. Съобщен е на заинтересованите лица по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ с публикувано съобщение в ДВ бр. 34/20.04.2018 г. и съобщение във вестник „Бряг“ – бр. 91/24.04.2018 г. В определения едномесечен срок няма постъпили възражения, видно от Констативен протокол от 22.05.2018 г. Проектът е съгласуван с РИОСВ – гр. Русе с писмо изх. №1120/10.04.2018 г. ПУП – ПУР, ИПУР, ПР и ИПР е приет от Общински експертен съвет по устройство на територията с Решение №8 от Протокол №11/23.05.2018 г. на основание чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.

Предстои през този месец Общински съвет Русе да одобри ПУП – ПУР, ИПУР, ПР и ИПР на селищно образувание „ДЗС“, Община Русе, както следва:
Създават се нови улици със следните улични оси и осови точки:
– от 10339 до 10344 /през о.т. 10340, 10341, 10342 и 10343/;
– от 10383 до 10355;
– от 10382 до 10356 /през о.т. 10357/;
– от 10359 до 10351;
– от 10386 до 10345 /през о.т. 10385, 10377, 10378, 10379, 10380, 10381, 10360, 10361, 10350, 10349 и 10346/ ;
– от 10362 до 10348 /през о.т. 7047 и 10403/;
– от 10374 до 10376 /през о.т. 10375/;
– от 7035 до 7059;
– от 7033 до 7036;
– от 10388 до 10402 /през о.т. 10373, 10372, 10404, 10371, 10370, 10369, 10368, 10367, 10365 и 10366/;
– от 7024 до 7030;
– от 7029 до 10393 /през о.т. 7039/;
– от 10389 до 10390;
– от 10390 до 10392;
– от 10340 до 10385 /през о.т. 10384/;
– от 10341 до 10379 /през о.т. 10383 и 10382/;
– от 10342 до 10353;
– от 10354 до 10381 /през о.т. 10355, 10356 и 10357/;
– от 10352 до 10360 /през о.т. 10358 и 10359/;
– от 10343 до 10350 /през о.т. 10351/;
– от 10387 до 10348 /през о.т. 10346, 10345 и 10347/;
– от 10349 до 10393 /през о.т. 7047, 10403, 10402, 10401, 10400, 10399, 10398, 10397, 10396, 10395 и 10394/;
– от 10361 до 10365 /през о.т. 10362, 7059, 10363 и 10364/;
– от 10380 до 10368 /през о.т. 7035 и 7036/;
– от 10377 до 10371 /през о.т. 10376 и 7033/;
– от 10375 до 10389 /през о.т. 10372 и 7024/;
– от 10370 до 10392 /през о.т. 7030, 7029, 10390 и 10391/;
– от 10367 до 10392 /през о.т. 7039/;

С изменението на плана за улична регулация отпада улицата от о.т. 7025 до о.т. 7056 / през о.т. 7026, 7027,и 7040/. Изменят се уличните оси на улиците и се заличават визираните осови точки:
– по ул. „Централна“ от о.т. 7050 до о.т. 7048 /през о.т. 7049/;
– по ул. „Омайниче“ от о.т. 7020 до о.т. 7034 /през о.т. 7021/;
– по ул. „Теменуга“ от о.т. 7023 до 7043 /през о.т. 7022, 7032, 7031, 7037, 7038, 7045 и 7044/;
– по ул. „Липа“ от о.т. 7050 до о.т. 7046 и от о.т. 7059 до о.т. 7045;
– по ул. „Мура“ от о.т. 7035 до о.т. 7037 /през о.т. 7036/;
– по ул. „Хвойна“ от о.т. 7034 до о.т. 7032 /през о.т. 7033/;
– по ул. „Церова гора“ от о.т. 7029 до о.т. 7039, които се запазват и от о.т. 7025 до о.т. 7028.1;

С плана за регулация се обособяват нови квартали от 14 до 26, както и нови урегулирани поземлени имоти по квартали, както следва:
– В кв. 1 – УПИ VIII-35 и УПИ IX;
– В кв. 3 – УПИ І-общ., V-общ., VІ-общ., VІІ-общ.;
– В кв. 7-УПИ ІV-218 за движение и транспорт и V-218 за движение и транспорт;
– В кв. 14- УПИ І-205 за движение и транспорт;
– В кв. 15 -УПИ І-207 за движение и транспорт;
– В кв. 17 -УПИ І-84;
– В кв. 19 -УПИ І-45 за озеленяване;
– В кв. 20 -УПИ І-213 за движение и транспорт;
– В кв. 22- УПИ І-218 за движение и транспорт;
– В кв. 23 -УПИ І-66 за движение и транспорт;
– В кв. 26 -УПИ І-72 за движение и транспорт;

С изменението на плана за регулация се преномерират квартали 12, 13 и 14, като същите получават нови номера 3, 12 и 13. Променят се регулационните граници на квартали с номера от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 и 21. Изменят се и част от регулационните граници на УПИ по квартали, както следва:
– В кв. 1 – за УПИ І-1, ІІ-227, ІІІ-228, ІV-229, V-230, VІ-231 и VІІ-232;
– В кв. 2 – за УПИ І-1, VІ-185, VІІ-224, VІІІ-226, ІХ-103, Х-общ. и ХІ-общ.;
– В кв. 4 – II-общ., III –общ., VI-общ., VII-общ. и X-общ.;
– В кв. 5 – за УПИ IX-11 и IV-159;
– В кв. 6 – за УПИ І-233, ІІ-234, ІІІ-6, ІV-162, V-236, VІ-9, VІІ-8,VІІІ-7, ІХ-5, Х-4 и ХІ-3 и ХІІ-237;
– В кв. 7 – за УПИ І-100 и ІІІ-98;
– В кв. 8 – за УПИ І-94, ІІ-93 за траф., ІІІ-92, VІ-91, VІІ-90 и VІІІ-97;
– В кв. 9 – за УПИ І-29 за детска градина, ІІ-89 и ІІІ-28;
– В кв. 10 – за УПИ І-12, ІІІ-15, V-13, VІ-17, VІІ-19 и VІІІ-20;
– В кв. 11 -за УПИ І-16, ІІ-165, ІІІ-166, ІV-167 и V-168;
– В кв. 12 – за УПИ І-27 и ІІІ-22.

Одобряват се специализирани план – схеми към ПУП за елементи на техническата инфраструктура – за външно ел. захранване и водоснабдяване и канализация.

Сподели:

Още новини от деня