Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Предстоят търгове за отдаване под наем на терени с павилиони в община Русе

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).                   

Разположението на всеки преместваем обект се определя чрез схема за поставяне, съгласувана от Главния архитект на Община Русе. Схемите за поставяне са обща и подробни, и дават броя на елементите, разположението им, заеманата площ, както и необходимото отстояние между тях.                  

Свободни имоти или части от имоти – публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до десет години след решение на Общински съвет – Русе.

Предмет на настоящото предложение са:

            1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на кафе, закуски, захарни изделия, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Родина“, ул. “Шипка“, преди прелеза, с площ от 5,00 кв. м, т. 381 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр. Русе.

2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №1, с площ от 6,00 кв. м, в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център;

3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №3, с площ от 6,00 кв. м, в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център;

4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №5, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и ж. бл. “Ларго“, с площ от 6,00 кв. м;

5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници, списания и пакетирани стоки, с площ 2,40 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Възраждане“, кръстовището на ул. „Плиска“ и ул. „Битоля“, т. 1528 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе

            6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилионза каса, с площ от 30,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, пред бл. №6, т. 31 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр. Русе;

            7. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с размери 2,44/1,74 м, с площ 4,25 кв. м, в УПИ І-1719-За автобусна спирка-център, в кв. 120, по регулационния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, описан в АПОС №7371 от 17.11.2014 г., находящ се в гр. Мартен, Община Русе, ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Райко Даскалов“.         

            8. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на павилион за търговска дейност, с размери 2,44/1,74 м. и с площ от 4,25 кв. м, в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ-278, 279-за Общински съвет, Културен дом и търговия, в кв. 12, по регулационния план на с. Сандрово, ЕКАТТЕ 65348, Община Русе, описан в АПОС №3769 от 09.11.2001 г., находящ се в с. Сандрово, Община Русе, ул. „Хан Аспарух“. 

За всички терени, предмет на предложението са сключвани договори за отдаване под наем, чието наемно правоотношение е изтекло.

Днес общинските съветници в Русе одобриха условията за отдаването под наем.

Сподели: