Работници във фирма “Стилеси” - Глоджево събраха средства в подкрепа на пострадалите от тежкото земетресение в Турция

През април има спад в броя на регистрираните безработни в област Русе

През април се отчита спад в броя на регистрираните безработни в областта (в бюрата по труда в Русе, Бяла и Ветово). Те са 4395, което е със 131 лица или 2,9% по-малко от месец март. При тази численост равнището на регистрираната безработица1 през м. април е 5,3%. Така спрямо предходния месец намалението е с 0,2 пункта, а спрямо април 2022 година се наблюдава спад от 0,4 пункта. За страната равнището на регистрираната  безработица през април е 5,2%.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 21,2% /750/, следват общините Ценово – 18,3% /291/, Борово – 18,3% /253/, Две могили – 17,1% /436/; Бяла – 13,5% /527/, Сливо поле – 6,9% /206/, Иваново – 3,3% /86/ и най-ниско в Русе – 2,9% /1846/.

Броят на новорегистрираните безработни през април намалява с 69 спрямо март 2023 г. Според отчетените данни те са 487 лица-със 182 по-малко на годишна база. Регистрирани са и 7 търсещи работа лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите.

През април трудовите посредници и ромските медиатори са успели да активират над 100 неактивни лица за регистрация в Бюрата по труда.

През м.април броят на започналите работа регистрирани безработни възлиза на 435. Работа чрез бюрата по труда са намерили и 11 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработващата промишленост-23,7%, следват тези от държавното управление-14,0%, търговията-12,2%, селското, горското и рибното стопанство-9,7%, админидстративните и спомагателни дейности-5,1%, транспорта и строителството-по 3,7%.

През април 92% от започналите работа лица са устроени в реалната икономика. На субсидирани работни места са били назначени 40 безработни от рисковите групи– 5 по мерки и програми за заетост и 35 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР).

През месеца в бюрата по труда в област Русе заявените работни места на първичния пазар на труда са 477. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (40,7%), следват строителството (27,2%), търговията (12,6%), държавното управление (7,5%), селското стопанство (4,0%), и др.

Най-търсените от бизнеса професии през април са: квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни на тях; чистачи и помощници; административен персонал, водещ счетоводни и стокови документи; продавачи; работници по събиране на отпадъци; неквалифицирани работници в добивната, преработващата промишленост, строителството и транспорта.

1 Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2021 г.

сн. Архив

Сподели: