През изминалия месец се проведоха първите интервюта с образователни медиатори в Русенска област

През изминалия месец се проведоха първите интервюта с образователни медиатори в Русенска област

През изминалия месец се проведоха първите интервюта с образователни медиатори – част от дейностите по проект BG05SFOP001-2.025-0116 „Мониторинг на образователната медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

В рамките на проекта в пет училища от Област Русе – ОУ „Алеко Константинов“ – гр. Русе, ОУ „Братя Миладинови“ – град Русе, ПГО “ Недка-Иван Лазарова “, ОУ „Неофит Рилски“ – с. Копривец и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Полско Косово сдружение „Българо – румънски трансграничен институт по медиация“ осъществява мониторинг на работата на назначените медиатори в подкрепа на бъдещото развитие и устойчивост на професията „образователен медиатор“.

Сподели: