гимназия селско стопанство тимирязев две могили

През новата година ще има маломерни паралелки в ПГСС – Две могили и ОУ „Христо Ботев“ – Баниска

На основание чл. 68, ал. 1 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, изключения от минималния брой ученици в паралелките се допускат в неспециализираните и специализираните училища, когато броят на ученици в паралелка от 1-ви до 12-ти клас е не по-малко от 10 и при сформиране на „слети” паралелки с не по-малко от 10 ученици от двата класа. Съгласно ал. 2 на същия член, изключения се допускат с разрешение на финансиращия орган. Разрешението се издава по мотивирано искане на директора на съответното училище, към което се прилага становище на началника на Регионално управление на образованието. В Община Две могили са постъпили мотивирани докладни записка от директорите на две от училищата на територията на общината, относно разрешение за съществуване на самостоятелни паралелки с по-нисък от минималният брой ученици в начален, прогимназиален и гимназиален етап, а именно:

1. Докладна записка от директора на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили с искане за разрешение да бъде формирана маломерна паралелка в VIII клас на гимназиален етап на образование с профил „Техник на селскостопанска техника”, професия „Механизация на селското стопанство” с брой ученици – 13. Посочената паралелка е единствена в училището и на територията на Община Две могили. Освен това се наблюдава интерес от работодателски организации за обучение и подготовка на кадри по специалност „Мехнизация на селското стопанство” в ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили, поради което е важно професионалното направление да бъде запазено.
Необходимите допълнителни финансови средства за обезпечаване на образователния процес ще бъдат осигурени от бюджета на училището. Посочената паралелка има възможност да бъде допълнена, тъй като по данни на РУО – Русе има ученици незаписани в никое училище след третият етап на класиране.

2. Докладна записка от директора на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска с искане за разрешение за формиране на маломерни и слети паралелки, както следва:

 • първи клас с 12 ученици
  втори клас с 10 ученици
  трети – четвърти клас – маломерна и слята –  12 ученици (5 ученици от III и 7ученици от IV)
  пети клас – 7 ученици
  шести клас – 12 ученици
  седми клас 10 ученици

Общинските съветници в Две могили утвърдиха предложенията.

Сподели: