През септември започна мащабна кампания за ремонти на остарелите общински жилища в Русе

Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ (ОП УОбИ) е създадено с Решение на Общински съвет – Русе. ОП УОбИ е с предмет на дейност управление, стопанисване и контрол на общински жилищни имоти за отдаване под наем във връзка с картотекиране, настаняване и пренастаняване в тях на граждани и семейства/домакинства с установени жилищни нужди.

Общинското предприятие осъществява своята дейност, спазвайки изискванията на Закона за общинската собственост и Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, приета от Общинския съвет.  С решение №307/19.11.2020 г. е приет Правилник за изменение на Правилника за дейността на ОП „Управление на общински имоти“, според който предприятието има нова организационно-управленска структура.

Предприятието е второстепенен разпоредител на бюджетни средства. Дейността му е пряко подчинена на Кмета и се координира от Заместник-кмет по икономика и международно сътрудничество.

Списъците с предоставената за управление общинска собственост, предложени от Кмета и утвърдени с решение на Общинския съвет, периодично се актуализират и изменят, съобразно нуждите на гражданите.

С решение №351/14.12.2020 г. са приети изменения и допълнения в Наредба №6, които имат за цел да оптимизират дейността на предприятието по картотекиране и настаняване на граждани с установени жилищни нужди, да улеснят процедурата по кандидатстване за общинско жилище под наем и същевременно да прецизират процеса по проучване на кандидатите.

Важна промяна е изменението в наемната цена на общинските жилищни имоти, която не е актуализирана от 2012 година. На основание чл. 27 от Наредба №6 на Общински съвет Русе, наемната цена се определя за 1 кв. м полезна площ, както следва:

            1. Първа зона – 1.50 лева

            2. Втора зона – 1.40 лева

            3. Трета зона – 1.10 лева

            4. Четвърта зона – 0.90 лева

            5. Пета зона – 0.70 лева

            На ведомствените жилищни имоти, собственост на Община Русе, наемната цена се определя в размер на 2.00 лева за 1 кв. м полезна площ.

            С изменението на наредбата се облекчава процедурата и изискванията за кандидатстване и настаняване в общински жилища. Въведените промени включват:

  1. срокът, в който не трябва да са извършвани разпоредителни сделки с недвижими имоти се намалява от пет на три години;
  2. допуска се притежание на едно моторно превозно средство с дата на първа регистрация над десет години;
  3. информацията за притежавани недвижими имоти, извършени разпоредителни сделки и за настоящия адрес на заявителя и семейството/домакинството му се събира по служебен път;
  4. при подреждане на лица и семейства/домакинства в една група се дава предимство на членове, които са с 90 и над 90 процента степен на увреждане и с право на чужда помощ, както и на семейства с две и повече деца.

За настаняване в резервен фонд на лица и семейства/домакинства с остри здравословни, социални и жилищни проблеми са конкретизирани условия да не притежават годен за обитаване имот на територията на община Русе. Предвидено е настаняване във ведомствен фонд на специалисти, от особено значение за Община Русе. С тези изменения в наредбата се дава възможност на по-голям кръг от лица и техните семейства/домакинства да задоволят жилищните си нужди.  

За отчетния период са проведени 13 комисии по картотекиране и настаняване на нуждаещи се граждани в общински жилища. Подадени са 183(117) заявления за картотека и 127(111) възражения за включване в Списък на семействата/домакинствата, които е следвало да бъдат настанени през 2021 година. За календарната година списъкът наброява 212(210) семейства/домакинства, от които са настанени 128(73) семейства/домакинства, в т.ч. 17(2) семейства/домакинства в жилища от резервен фонд.    

Общинското предприятие упражнява строг контрол и във връзка със спазването на условията и реда за установяване на жилищна нужда на гражданите и техните семейства. По отношение на наемателите с просрочен наем или неплатени консумативни разноски за повече от 3 месеца своевременно се вземат мерки по Закона за общинската собственост като им се дава подходящ срок за погасяване на задълженията. При неизпълнението му, както и при установяване на други основания за прекратяване на договора за наем, съгласно чл. 31 от Наредба №6 наемните правоотношения се прекратяват своевременно по законоустановения ред. За отчетния период са прекратени наемните правоотношения с общо 92(63) наематели.

През септември 2021 г. за първи път от много време започна мащабна кампания за ремонти на остарелите общински жилища. Общинската администрация предложи и местният парламент прие промени в Наредба №6 относно продажбата на малък процент от всички общински жилища, като с приходите ще се извършат неотложни ремонти на вече амортизираните и/или да се придобият нови.

Забележка: Данните, посочени в скоби са за първата отчетна година от управлението през мандат 2019-2023 г.

Сподели: