магистрала път асфалт лято

През тази година ще бъдат обявени поръчките за проектиране и строителство и за строителен надзор на автомагистралата Русе – Велико Търново

Реализацията на проекта за строителство на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ е един от основните приоритети, свързани с изграждането на модерна инфраструктура в Северна България. Ангажиментът, който правителството пое се изпълнява в момента с подготовката и изпълнението на двата стратегически инфраструктурни проекта,  доизграждането на АМ „Хемус“ и строителството на АМ „Русе – Велико Търново“.

Знаем, че проектът е от изключителна важност за икономическото развитие на Северна България и за пътната безопасност. Изграждането на магистралата ще доведе до съществено намаляване опасността от пътнотранспортни произшествия по съществуващия път, който вие цитирахте I-5, особено в най-рисковия участък край град Бяла с изграждане на новото обходно трасе.

Подготовката на проекта е в напреднала фаза, въпреки че неговото изпълнение беше възпрепятствано от обжалването на доклада за Оценка. С Решение от 11 месец 2018 г. Върховният административен съд е отхвърлил жалбата, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно намерение по комбиниран вариант, с изпълнение на габарит А 27.

Обектът е разделен на три участъка, за да се ускори неговата реализация:

  • „Русе – Бяла“– с дължина около 40 км;
  • „Обход на гр. Бяла“ с дължина 36 км;
  • „Бяла — Велико Търново, пресичане на път I-5 Велико Търново – Габрово с дължина 57 км.

Като общата дължина на трасето е малко над 133 км.

В момента се процедира изработеният по възлагане на Агенцията идеен проект, за който е завършена екологичната процедура с постановено и влязло в сила Решение по ОВОС, считано от 15.07.2019 г. Проектът е предаден в АПИ, като предстои да бъде разгледан от Експертен технико-икономически съвет в началото на следващата година.

За участъците „Русе – Бяла“ и „Обход на гр. Бяла“, от км 0+400 до км 76+200 на територията на област Русе, в Агенция „Пътна инфраструктура“ е внесен пилотен екземпляр на подробен устройствен план – парцеларен план още през юли 2017 г. Проектът на ПУП-ПП беше преработен няколкократно върху актуални извадки от кадастрална карта и кадастралните регистри, действащи за засегнатите от обекта землища, след което стартира обявяване на проекта по общините по реда на чл. 128 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Предстои съгласуване на проекта със заинтересованите дружества и процедиране по реда на Закона за опазване на земеделските земи и Закона за горите към Министерството на земеделието, храните и горите. След приключване на всички процедури проектът на ПУП-ПП ще бъде внесен за одобрение от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика към министъра на регионалното развитие. Тъй като обектът не е национален, отчуждителният акт ще бъде постановен от областния управител на област Русе и връчен индивидуално на всеки собственик.

С Националния археологически институт с музей при БАН е сключен договор за издирване на археологически обекти по трасето на бъдещата магистрала. Теренното проучване стартира от 11.11.2019 г.  в срок от 35 календарни дни, като в срок до 1 месец да бъде изготвен и представен в АПИ доклад за извършената дейност от Националния археологически институт.

Също така в процес на подготовка е и процедура за избор на изпълнител за изработване на „Одит по пътна безопасност на фаза „Идеен проект“.

След одобрение на идейния проект и изработването на ПУП-ПП ще бъде стартирана процедура за изработване на доклад за оценка на съответствието.

В момента се подготвя и обществена поръчка за възлагане изработването на проект на ПУП-ПП за територията на област Велико Търново с идеен проект за пътен възел при пресичането с АМ „Хемус“.

Относно обезпечаване строителството на АМ „Русе – Велико Търново“ Ви информирам, че работим за осигуряване на средства, защото общата индикативна стойност на целият проект, е 1,18 млрд. лв. без ДДС. Едната възможност е изграждането на магистралата да бъде финансирано по Оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г., като същевременно се търсят и други алтернативни варианти, включително и държавно финансиране.

Предвиждаме през 2020 г. да бъдат обявени обществени поръчки за проектиране и строителство и за строителен надзор на обекта. След сключване на договор с избраните изпълнители ще стартира и реалното строителство на автомагистралата Русе -Велико Търново, казва министърът на регионалното развитие и благоустройството в последния за 2019 година парламентарен контрол в отговор на въпрос от народен представител.

Сподели:

Още новини от деня