През учебната 2023/2024 година ДГ „Червената шапчица“ работи по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През учебната 2023/2024 година ДГ „Червената шапчица“ работи по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През учебната 2023/2024 година ДГ „Червената шапчица“ работи по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативно програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с конкретен бенефициент Министерството на науката и образованието(МОН)

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи , да се създадат условия на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

ДГ „Червената шапчица“ взе участие в Дейност „Предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищно образование, включително на деца от Украйна и от други чужди образователни системи“, по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , чрез осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал.

По проекта в детската градина работят ресурсен учител, логопед, помощник на учителя и помощник възпитател. Педагогическите специалисти и непедагогическия персонал осъществяват обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца, подпомагат работата на педагозите в групите с деца със СОП и от уязвими групи, провеждат индивидуални срещи с родители като ги консултират по въпроси свързани с развитието на децата и усвояването на знания и умения за конкретната възрастова група. Провеждат с децата със специални образователни потребности индивидуални сесии в зависимост от потребностите им и групова работа в среда сред връстниците им. Подпомагат работата на децата по време на ситуации за по-лесно адаптиране и усвояване на учебното съдържание.

Изпълнението на Дейност „Предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищно образование, включително на деца от Украйна и от други чужди образователни системи“ и назначаването на допълнителен педагогически и непедагогически персонал се финансира от проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Общата размер на предоставените средства е 22 856,08(двадесет и две хиляди осемстотин петдесет и шест лева и 8 ст.)

Сподели: