риосв русе сграда

През цялата 2018 г. в РИОСВ – Русе са постъпили общо 800 сигнала на граждани за наличие на неприятни миризми

Време за прочитане: 2 мин.

През 2018 г. на територията, контролирана от РИОСВ – Русе не са настъпвали аварийни ситуации,  свързани със  замърсяване на атмосферния въздух.

През цялата 2018 г. в РИОСВ – Русе са постъпили общо 800 сигнала на граждани за наличие на неприятни миризми, основно в градовете Русе и Разград, което представлява 76 % от общия брой на постъпилите сигнали.

При постъпилите сигнали за разпространение на неприятни миризми са извършени 24 проверки на оператори, както и 35 обхода в различни части на градовете, за потвърждаване наличието на миризми.

Основни източници на неприятни миризми в град Русе са производствените дейности на „Монтюпе” ЕООД, „Оргахим Резинс” ЕООД и „Адванс техник композит” АД. Посочените оператори са предриели мерки за ограничаване изпускането на интензивно миришещи вещества извън работните площадки, като в края на 2018 г. сигналите от жители на град Русе силно са намалели.

На производствената площадка на „Монтюпе” ЕООД, операторът е изградил пункт за собствен мониторинг на качеството на атмосферния въздух, в който непрекъснато се следят концентрациите на определени специфични органични замърсители, характерни за дейонстта – топене и леене на алуминий. Данните за нивата на замърсителите се публикуват на интернет страницата на РИОСВ – Русе, до която има неограничен достъп до тях. От пускането на пункта през месец април 2018 г. до края на годината не са констатирани превишения на следените замърсители. Допълнително, за потвърждаване на тези данни, мобилна автоматична станция на Регионалната лаборатория – Русе бе разположена на 1000 м западно от „Монтюпе” ЕООД, като в нея се следят част от същите замърсители на атмосферния въздух.

И през 2018 г. са постъпили оплаквания на жители на гр. Разград за разпространение на неприятни миризми в западната част на града. След извършени контролни проверки се установи, че проблемът е в отклонения в нормалната експлоатация на пречиствателната станция за отпадъчни води на „Биовет“ АД – клон Разград, с издадено комплексно разрешително. Изградено е ново физико-химично стъпало към ПСОВ, като процесите на настройка на съоръжението са прикючили и предстои въвеждането му в редовна експоатация. Така  от месец октомври до края на 2018 г. сигнали от жители на град Разград не са постъпвали, което се потвърди и от данните на Мобилната автоматична станция, разположена в града, като не са отчетени превишения на концентрациите на сероводород.

В края на 2018 г. и особено при стартиране на отоплителния сезон в град Русе, жители започнаха подаване на конкретни сигнали за горене на отпадъци в частни имоти, което предизвиква емитиране на неприятни миризми. Сезирана е общинската администрация за извършване на необходимия контрол, а от страна на РИОСВ Русе се засили контрола на мебелните производства и автосервизните дейности, по отношение на управлението на отпадъци.

Сподели:

Още новини от деня