строителство русе сграда

През четвъртото тримесечие на 2023 година е започнало строителството на 44 нови сгради в Русенска област

През четвъртото тримесечие на 2023 г. е започнал строежът на 1 535 жилищни сгради със
7 382 жилища в тях и с 857 709 кв. м разгъната застроена площ, на 8 административни сгради/офиси с 5 211 кв. м РЗП и на 641 други сгради с 545 200 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 0.5%, но жилищата в тях са по-малко с 2.6%, както и разгънатата им застроена площ – с 0.9%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 52.9 и 54.2%. Започнал е строежът на 3.7% повече други видове сгради, но с 5.9% по-малка РЗП.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 22.6%, жилищата в тях – с 11.4%, както и общата им застроена площ – с 12.8%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 42.9%, а тяхната РЗП – с 54.5%. Започнал е строежът на 15.5% повече други видове сгради с 50.0% по-голяма РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 264 жилищни и 91 други сгради; София (столица) – 226 жилищни и 26 други сгради; Бургас – 217 жилищни и 27 други сгради; Варна – 141 жилищни и 28 други сгради.

През четвъртото тримесечие на 2023 година е започнало строителството на 44 нови сгради в Русенска област. 22 от тях са жилищни, като в тях има 72 жилища при РЗП от 12 920 м2. 22 са другите сгради с обща РЗП 3 968 м2.

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:

• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни- сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и други).

Разгъната застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

Сподели: