През 2013 година утвърдената от Общински съвет Русе Програма „СПОРТ – 2013” е инвестирала в спортните клубове, събития и турнири 403 500 лв.

Първият Общински годишен план за младежта на Община Русе бе приет през 2013 г. в изпълнение на Закона за младежта с Решение №443/25.01.2013. на Общински Съвет – Русе. В него са изведени приоритети и специфични цели на общинската политика за младежта за календарната година и са набелязани мерки и дейности в пет направления: участие на младежите, информационно осигуряване, младежка заетост, неформално образование, доброволчески дейности и по-добра комуникация между младежките организации и и…

Код на новината : *120109.html

    

Сподели: