община русе

През 2019 г. са заведени и образувани общо 59 възпитателни дела по ЗБППМН в Община Русе

Дейности по превенция и преодоляване на проблемното поведение на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН):

Основната задача в работата на МК е координиране на работата на различните държавни и обществени институции в общината с отношение към възпитанието на младите хора.

Усилията са насочени към ранна превенция на детското асоциално поведение, анализиране факторите за извършване на криминални деяния и предотвратяването на противообществените прояви сред подрастващото поколение. Като основен приоритет в работата на комисията е залегната образователна интеграция на ромските ученици и ангажираността на техните семейства в обучителния процес в българското училище. МК активизира взаимодействието си с органите по образованието, в лицето на директори на училища, класни ръководители, училищни психолози, педагогически съветници. МКБППМН – Община Русе всяка година работи по проблема за интегрирането на ромските деца в българското общество, като отделя специално внимание на стабилизацията и предпазването от риска от отпадане от образователната система, завръщането на ромите в нея, предотвратяване допускането на противообществени прояви и престъпления, подпомагане и обучение на работещите с тях учители и специалисти.

Корекционно-възпитателната работа в Центъра за социална адаптация и подкрепа към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е свързана преди всичко с проучване особеностите на семейната среда, внимателното изучаване на приятелската среда, анализа на противообществената проява и работата по проблемите и тяхното преодоляване. Акцент се поставя върху развитие на уменията за общуване, самоконтрол, разбиране на проблемите и търсене на алтернативи за тяхното решаване. В работата със семействата усилията са насочени към повишаване на родителския капацитет, чрез знания за детското развитие, основните нужди и потребности на децата, стимулиране на емоционалната връзка във взаимоотношенията, укрепване на диалога родител – дете, премахване на причините за проява на агресия и насилие в семейството.

През 2019 г. са заведени и образувани общо 59 възпитателни дела по ЗБППМН. През отчетния период са решени общо 68 възпитателни дела по отношение на 85 деца (15 малолетни и 70 непълнолетни). Наложени са 97 възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН. През отчетната година 19 утвърдени обществени възпитатели са работили общо с 25 деца, от които: новопоети – 13 (по т.5 – 5; по чл. 41, ал.2 – 8) и 12 деца, които са поставени под надзор през 2018 г. без да е изтекъл законоустановения срок на наложената възпитателна мярка. През 2019 г. надзора е приключил по отношение на 5 деца.

Към Местната комисия за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Русе на основание чл. 10, ал. 2 от ЗБППМН от 2005 г. функционира Център за социална адаптация и подкрепа (ЦСАП).

През настоящата година през Консултативния психологически кабинет към Центърът за социална адаптация и подкрепа (ЦСАП) на МКБППМН – Русе са преминали общо 27 деца, от които 5 момичета и 12 момчета. Общият брой консултации е 102, от които 23 психодиагностични и 79 интервенционни. Основни проблемни точки, заради които подрастващите и техните семейства търсят психологическа помощ в нашия кабинет са: бягства от дома и неблагоприятно влияние на референтни групи, нисък учебен успех и системно допускане на неизвинени отсъствия и проблемно поведение в училище, слаб родителски капацитет или неработещи семейни техники и комуникация, семейни конфликти. Родителите посочват най-често като причина за посещенията си повишената конфликтна семейна среда, свързана с навлизането на подрастващите в пубертета.

В Приемната на обществения възпитател (ПОВ) насоките на консултативната дейност са повишаване на мотивацията за обучение и съставяне на жизнен план чрез професионално и образователно консултиране, създаване на адекватни жизнени цели, формиране на умения за социална адаптация и работещи комуникативни модели, намаляване на агресивността, подпомагане на семейството за отглеждане на техни деца в конфликт със закона и др. Към настоящия момент в ПОВ са преминали общо 47 деца. Осъществени са 20 педагогически с 7 деца и 40 социално-педагогически консултации с деца и родители

Местната комисия осъществява своята дейност в тясно сътрудничество с всички институции, работещи по проблемите на деца с асоциално поведение – съд, прокуратура, следствие, центрове за работа с деца, НПО, ИДПС, органите по образованието, педагогически съветници и училищни психолози, Дирекция „Социално подпомагане“, ОЗД и др.

Сподели: