земя земеделие обработка

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Русе достига 1 148 лв. за един декар

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Русе достига 1 148 лв. за един декар, което е с  5.0% над нивото на 2018 година (табл. 1). Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2019 г. достига 751 лв.за един декар и отбелязва увеличение със 125.5 % спрямо предходната година.

Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2019 г. е над средната цена  на тази категория земи за страната (1 053 лв.) с 9.0%.

  1. Средни цени на сделките със земеделска земя по категории за

използване на земята в област Русе през периода 2014 – 2019 година

                                                                                                                                           (Лв./дка)

  Категории на земята   2014 2015  2016  2017  2018  2019
Ниви843841113489810931148
Овощни насаждения430598..###
Лозя440349250###
Постоянно затревени площи200221..721333751

„ # “ – прекъснат ред.

„ .. “ – конфиденциални данни.

През 2019 г. най-висока е цената на реализираните сделки с ниви в общините Сливо поле – 1 294 лв, Ветово – 1 253 лв. и  Русе – 1 230 лв. на декар. Увеличение на цената на декар земеделска земя спрямо предходната година е регистрирано в община Иваново – със 16.3 %,  8.1% в община Бяла  и 4.2% в община Борово. В останалите общини се наблюдава лек спад на цената спрямо 2018 г. (табл. 2).

  • Средни цени на сделките с ниви в област Русе по общини през

периода 2014 – 2019 година

                                                                                                                                                                                  (Лв./дка)

  Общини   2014 2015  2016  2017  2018  2019
Област Русе – общо843841113489810931148
Борово831843..926929968
Бяла62686510009289781057
Ветово8691014122895312951253
Две могили952894109797811481072
Иваново924789104291210181184
Русе836570131386912641230
Сливо поле815681..63113021294
Ценово729944956840947913

„ .. “ – конфиденциални данни.

Методологични бележки

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на Общата методология[1] на Евростат, отчитайки и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.

Респонденти. Респондентите са подбрани от три групи икономически единици: земеделски стопанства, специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недвижими имоти. За подбор на респондентите са използвани три източника: Годишен отчет на нефинансовите предприятия (със стабилна икономическа дейност „селско стопанство“), Годишен отчет на специализираните инвестиционни предприятия (инвестиции в земя) – Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, и Годишен отчет на земеделските стопанства. Критерий за подбора на респондентите е стойността на направените разходи за придобиване на земя и за плащане на ренти. Приложен е праг, над който всички единици се наблюдават изчерпателно.

Географски обхват. Изследването покривацялата територия на страната. Поради прилагането на праг е възможно извън неговия обхват да останат административни области, в които респондентите не отговарят на изискванията на дефинирания праг. Обикновено това са области, в които броят на сделките и наемането на земеделска земя са ограничени. Поради това данните често са определени като конфиденциални и съгласно Закона за статистиката не подлежат на разпространение.

Наблюдаван период. Съгласно изискванията на методологията на Евростат наблюдаваният период е календарна година. Обикновено договорите за наеми/аренда на земеделска земя се сключват за стопанска година. В съответствие с методологията в обхвата на изследването попадат всички действащи през календарната година договори, без значение за коя стопанска година се отнасят и кога ще бъдат извършени рентните плащания. Договорите за наем на земеделска земя са с продължителност една година, а за аренда – минимум четири години.

Категории на земята по начин на трайно използване. Наблюдавани са цените на три категории земеделска земя, дефинирани по начина на трайното ѝ използване: ниви, естествени ливади и мери и пасища. За осигуряване на съответствие с методологията на Евростат естествените ливади и мерите и пасищата са обединени в обща категория – постоянно затревени площи, за която е изчислена обща средна цена.

Мерна единица. В съответствие с практиката за сключване на сделки за продажба и арендуване на земеделска земя в България данните за цените се събират в левове за един декар земя.

Цена на земеделската земя. Съгласно методологията на Евростат събраната информация се отнася за цените на сделките и рентата на земеделска земя, която се използва единствено за селскостопанско производство, т.е. бъдещото ѝ предназначение няма да бъде променено.

Цената на земеделската земя е платената от собственика на свободния пазар цена, включително платените данъци (без ДДС) и такси за един декар. В цената не са включени платените

суми за право на ползване, получените от собственика парични компенсации при продажбата или придобиването на земята, стойността на сградите, построени върху земята, плащанията при наследяване и субсидиите (ако има такива).

Цена на рентата (наем/аренда) на земеделска земя. Цената нарентата на земеделската земя е изплатената в полза на собственика на земята стойност на един декар в замяна на това, че е предоставил активите си на ползвателя на земята. Цената включва и стойността на всички плащания в натура, оценени по цени на текущата година, и платените данъци и такси. Цената не включва платените суми за право на ползване, стойността на сградите или жилищата, разположени върху арендуваната земя, както и всички други разходи, свързани с други активи (текущи разходи за поддръжката на сгради, застраховки и амортизации на сгради и други).

            Изчисляване на средна цена. На териториално ниво „община“ средната цена на сделките/договорите за наем и аренда за съответната категория земеделска земя се изчислява като средна аритметична стойност от докладваните от респондентите цени. На териториалните нива „област“ (NUTS3) и „статистически район“ (NUTS2) средната цена за съответната категория земеделска земя се изчислява като среднопретеглена стойност, като при цените на сделките със земеделска земя за тегла се използват площите на нивите и на постоянно затревените площи, а за цените на рентата – площта на наетата/арендуваната земеделска земя от последното преброяване на земеделските стопанства в България[2] (изчерпателно изследване на всеки десет години). На териториално ниво „статистическа зона“ (NUTS1) и на национално ниво (NUTS0) средната цена на сделките се изчислява като среднопретеглена стойност, като за тегла се използва размерът на площта на нивите и на постоянно затревените площи, а за рентата – площта на наетата/арендуваната земеделска земя, установени в рамките на последното изследване за структурата на земеделските стопанства1 (извадково изследване, провеждано на всеки три години между преброяванията в селското стопанство).

Конфиденциалност на информацията. Конфиденциалността на информацията е гарантирана съгласно чл. 25 – 27 от Закона за статистиката.

Информация за методологията и данните от наблюдението за пазара на земята и рентата в селското стопанство в Република България са публикувани на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/11263.


[1] Common Methodology on Land Prices and Rents, приета от Работната група по селскостопански сметки и цени,
15 февруари 2017 г., Евростат, Люксембург.

[2] Преброяването на земеделските стопанства и извадковите изследвания за структурата на земеделските стопанства в България се провеждат от отдел „Агростатистика“ в Министерството на земеделието, храните и горите.

Сподели:

Още новини от деня