Изготвен е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили

През 2021 г. община Две могили няма задължения по кредити и общински дълг

Първоначалният бюджет на община Две могили за 2021 г. бе приет с Решение № 323, взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 17/26.02.2021 г. и е в размер на 10 718 329 лв., в това число:

 • приходи за държавни дейности 6 299 481 лв., от които държавен трансфер на обща допълваща субсидия 5688596 лв.; собствени приходи на поделения на делегиран бюджет – 38446 лв., временно съхранявани средства /минус/ – 73360 лв. и преходен остатък – 645799 лв.;
 • приходи за местни дейности 4 418 848 лв., от тях: данъчни приходи 585600 лв., неданъчни приходи 1688103 лв., обща изравнителна субсидия 935100 лв., в т.ч. за зимно снегопочистване – 159300 лв., целева субсидия за капиталови разходи 568600 лв., трансфери – /минус/ – 614448 лв., временни безлихвени заеми /минус/ – 115382 лв., друго финансиране – 49744 лв., преходен остатък – 1321531  лв.;

и съответно план за разходите в размер на 10 718 329 лв., от които

            – разходи за държавните дейности                                                6 299 481 лв.;

– разходи за държавните дейности – дофинансиране с общински приходи

                                                     298 493 лв.;

            – разходи за местни дейности                                                         4 120 355 лв.

През отчетния период са извършени промени по бюджета на общината, както следва:

– Заповед №259/31.03.2021 г. на кмета на общината                                +  167315 лв.;

– Решение №353/29.04.2021 г. на ОбС Две могили                                   +    31500 лв.;

– Заповед №318/29.04.2021 г. на кмета на общината                                  –   81194 лв.;

– Заповед №375/31.05.2021 г. на кмета на общината                                 +   32750 лв.;

– Заповед №444/30.06.2021 г. на кмета на общината                                 + 136883 лв.;

– Заповед №499/30.07.2021 г. на кмета на общината                                 + 131258 лв.;

– Заповед №558/31.08.2021 г. на кмета на общината                                 +   44571 лв.;

– Заповед №616/30.09.2021 г. на кмета на общината                                 +   41667 лв.;

– Решение №446/30.09.2021 г. на ОбС Две могили                                   +    52059 лв.;

– Заповед №692/29.10.2021 г. на кмета на общината                                 + 278076 лв.;

– Заповед №775/30.11.2021 г. на кмета на общината                                 + 449845 лв.;

– Заповед №950/31.12.2021 г. на кмета на общината                                 +1735177 лв.;

– Решение №476/26.11.2021 г. на ОбС Две могили                                   +         869 лв.;

– Решение №491/29.12.2021 г. на ОбС Две могили                                   +             0 лв.;

За отчетната година е извършена актуализация на бюджета в размер на 3020775 лв. със заповеди на кмета на общината и решения на Общински съвет Две могили.

След направената актуализация за отчетния период разчетите на общия бюджет на общината са както следва:

– план на приходи за държавни дейности 7157992 лв., от които: неданъчни приходи – 136469 лв., от тях: нетни приходи от продажба на стоки, услуги и продукция – 9031 лв., приходи от наем на земя и имущество от ПГСС гр. Две могили и ОУ с. Баниска – 73930 лв., внесен данък за тях – /минус/ – 2369 лв., други неданъчни приходи – 55877 лв., държавни трансфери – 5925234 лв., в т.ч. обща субсидия – 5655600 лв., целеви трансфери – 269634, в т.ч. за безплатен превоз на ученици – 252969 лв.; трансфери между бюджети – 523850 лв. в т.ч. ОТП за избори за народни представители 2021 г.- 162979 лв., възнаграждение ОИК – 793 лв., държавно делегирана дейност „Механизъм лична помощ“ – 298171 лв., програма временна заетост от АСП – 61082 лв., събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети – /минус/ – 73360 лв. и преходен остатък от 2020 г. – 645799 лв.

– план на приходи за местни дейности 6581112 лв., от тях: данъчни приходи – 585600 лв., неданъчни приходи – 1747263 лв., обща изравнителна субсидия – 935100 лв., като от тях – за снегопочистване на общинска пътна мрежа – 159300 лв., целеви трансфери за капиталови разходи – 426010 лв., трансфери за други целеви разходи – 2180076 лв. в т.ч. трансформирани целеви разходи от капиталови в текущ ремонт в размер на 143048 лв., целеви трансфери между бюджети /минус/ – 440963 лв., в т. ч. получени средства от община Бяла чрез РИОСВ – 243949 лв. и от МРРБ за текущ ремонт общински пътища – 21100 лв. и зимно снегопочистване третокласна пътна мрежа – 5019 лв., за ДДС за проект „Рехабилитация улици“ по ПРСР – 114525 лв., от ДА „БДП“ – 478 лв. и преведени средства по план /минус/ – 826034 лв. за участие на общината в проект „Красива България“ – /минус/ – 237826 лв.; отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 147764 лв.; издръжка депо Бяла – 202672 лв.; за ДДС за проект „Рехабилитация улици“ по ПРСР – 114525 лв., заем ПУДООС за депо Бяла – 91398 лв. и други. Получени средства по ПУДООС – 7499 лв.

В годишния план на параграф 7600 “Временни безлихвени заеми за средства от Европейския съюз” – са предвидени /минус/ – 115382 лв. за временни безлихвени заеми от сметки на средства от Европейския съюз.

В приходен параграф 93-00 “Друго финансиране” са планирани 49744 лв. от отчисления изплащани от общината от предходни години в Районна инспекция по околната среда и водите гр.Русе по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците за покриване на вноски по заем за Регионалното депо гр. Бяла.

Преходен остатък – 1321531 лв.

Планът на сборния бюджет на община Две могили към 31.12.2021 г. е 13739104 лв., от които:

            –    държавни   приходи                                                                7157992 лв.;

            –    местни приходи                                                                        6581112 лв.;

съответно

 • разходи за делегиране от държавата

дейности /ДДД/                                                                   7157992 лв.;

                        –     разходи за местни дейности /МД/                                        6319396 лв.;

 •  разходи за делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински   приходи                                                                                       261716 лв.

Изменението на плана на приходите и разходите по сборния бюджет на общината за 2020 г. и 2021 г. е както следва:

  КЪМПЛАН ПРИХОДИПЛАН РАЗХОДИ
Държавни приходиМестни приходиДДДДофинансиране с общ. приходиМД
31.12.20205971882651275859718823528786159880
31.12.20217157992658111271579922617166319396

Нарастването на бюджета за 2021 г. спрямо 2020 г. в държавните дейности се дължи на увеличените единни разходни стандарти за делегираните от държавата дейности и преходните остатъци. Намалението на бюджета в местни дейности е в резултата на участието на общината в проект „Красива България“.

І. ПРИХОДИ

Изпълнението на приходи с държавен характер е в размер на 6642577 лв. или 93 % от годишния план, в т.ч.: нетни приходи от продажба на стоки, услуги и продукция – 9031 лв., приходи от наеми имущество в ПГСС гр. Две могили – 5400 лв., приходи от наеми на земя от ПГСС гр.Две могили – 32606 лв., приходи от наем земя ОУ Баниска – 35924 лв., платен данък по ЗКПО /минус/ – 2316 лв., обща субсидия за държавни дейности – 5655600 лв., по параграфи 3118 – 16665 лв., 3128 Получени от общини целеви трансфери – 208229 лв. за безплатен транспорт на ученици, трансфери между бюджети – 523850 лв. в т.ч. ОТП за избори за народни представители 2021 г.- 162979 лв., възнаграждение ОИК – 793 и за държавно делигирана дейност „Механизъм лична помощ“ – 298171 лв., програма временна заетост от АСП – 61082 лв.

Получени и изразходени са от училищата средства по проекти, отчетени по § 8800 /минус/ – 13296 лв.

Наличните средства в банка в края на отчетния период за държавни дейности са – /минус/ – 530792 лв. и преходния остатък от 2020 г. – 645799 лв.

Изпълнението на приходите за делегирани от държавата дейности за 2021 г. и 2020 г. е както следва:

31.12.2020 г.31.12.2021 г.
ПостъпилиРъст спрямо предходната година 31.12.2019 г.ПостъпилиРъст спрямо предходната година 31.12.2020 г
5366951110 %6642577124 %

Ръстът за 2020 г. и 2021 г. се дължи на увеличение на единните разходни стандарти във функция „Образование”. Преходните остатъци и наличността за периода по банковата сметка дава отражение на процентното увеличение.

Просрочените вземания в държавните дейности са в размер на 720 лв. от клиенти в ПГСС Две могили.

Изпълнението на приходите с местен характер са в размер на 4159863 лв. или 66% от годишния план. Постъпленията от имуществени данъци са в размер на 647842 лв., или 111 % от годишния план в т.ч.: патентен данък – 4521 лв. или 90 % изпълнение, данък върху недвижимите имоти – 125917 лв. – 105 % изпълнение, данък върху превозните средства – 353728 лв. или 118 % изпълнение, данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 163429 лв. със 102 % изпълнение, туристическия данък – 353 лв. с изпълнение 41 %.

В данъчните приходи се отчита изпълнение с изключение на патентен и туристическия данък. За събираемостта им дава отражение и обявената пандемия в страната.

Изпълнението на приходи и доходи от собственост са 422032 лв. или 56 % изпълнение, в т.ч.: нетни приходи от продажба на продукция и услуги – 103970 лв. – 51% изпълнение, приходи от наем на имущество – 9348 лв. – 61 % изпълнение; приходи от наем земя – 308714 лв. – изпълнение 57 %., държавна такса за административни услуги от издаване на скици – 836 лв. И тук намира отражение обявената пандемия. Част от неизпълнението се дължи на просрочените вземания от наематели, които вече са преминали в дългосрочни. Необходимо е да се предприемат твърди законови действия към длъжниците.

Постъпилите приходи от общински такси са 842471 лв. или 98 % изпълнение. В групата общински такси с най-голям дял е такса битови отпадъци – 575710 лв. с 96 % изпълнение, такса ползване на детски градини и детски ясли – 32353 лв. с 90 % изпълнение, такси за ползване на домашен социален патронаж – 92997 лв. със 108 % изпълнение, такса за ползване на пазари, панаири, тротоари и тържища – 5158 лв. с 83 % изпълнение, такса технически услуги – 27412 лв. – 102 % изпълнение, такса административни услуги – 38235 лв. със 96 % изпълнение, такса гробни места – 3110 лв. с 89 % изпълнение и други общински такси /вход пещера, такса автогара, категоризация, радиоточки, превозен билет, маркиране и кубиране на физически лица – 67490 лв., със 104 % изпълнение. Несъбираемостта на една част от таксите е отчетена, като просрочени вземания от такси детски градини, детски ясли.

Получени приходи от лихви от забавени плащания на данъци, такси и глоби е 27474лв.

В други неданъчни приход са отчетени – 5633 лв. В този параграф постъпват застрахователни обезщетения – 4060 лв. и други приходи от /вторични суровини и тръжна документация/.

Внесен през отчетната година данък от регистрация на общината по ДДС – 67029 лв. и данък ЗКПО – 11008 лв.

Получени приходи от постъпления от продажба на земя – 172220 лв.

Получени са приходи от концесии в размер на 3296 лв. от кариера в с. Могилино.

Получени помощи и дарения от страната – 2200 лв.

Постъпили данъчни и неданъчни приходи за местни дейности за 2020 г. и 2021 г. са както следва:

31.12.2020 г.31.12.2021 г.
Постъпили данъчни и неданъчни приходиРъст спрямо предходната година 31.12.2019 г.  Постъпили данъчни и неданъчни приходиРъст спрямо предходната година 31.12.2020 г.
1254977  95 %1606373128%

Наблюдава се увеличение на процентното съотношение през отчетния период за 2021 г. спрямо 2020 г., поради добрата събираемост на общински и други такси.

Постъпила е изравнителна субсидия от 935100 лв. и получени средства за капиталови разходи – 426010 лв. и средства по стихийни бедствия – 2180076 лв. за изграждане на спортен комплекс в гр. Две могили – 1653599 лв., ремонт на пост с.-Помен – 182071 лв., по ПМС№326 за Ковид разходи – 201358 лв. и трансформирани капиталови разходи в текущ ремонт – 142590 лв.

Получени са трансфери от министерства и ведомства по параграф 6100 в размер на /минус/ – 244611 лв., както следва:

– по параграф 6101 „Получени трансфери” за целеви разходи – 385071 лв., в т.ч.: получени средства от община Бяла от отчисленията по чл.60 и чл.61 от ЗУО за 2020 г. по ПМС – 243955 лв., ДДС по ОПРСР по мярка 7.2 – 114525 лв. и възстановени 5 лв. по проект „Топъл обяд“ в МТСП. Получени средства от МРРБ за текущ ремонт общински пътища – 21100 лв. и зимно поддържане и снегопочистване третокласна пътна мрежа – 5019 лв. и за безопасно движение по пътищата – 472 лв.

– по параграф 6102 „Предоставени трансфери между бюджети” са отчети /минус/ –629682 лв., в т.ч. преведени средства, съгласно чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъци на община Бяла в размер на /минус/ – 144783 лв., за издръжка на регионално депо „Предприятие за отпадъци” /минус/ – 155675 лв. и за покриване на заеми към ПУДООС за доизграждане на регионално депо Бяла – 91398 лв., средства по проект „Красива България” в МТСП /минус/ – 237826 лв. Предоставените трансфери на СЕС по ОПРЧР и ОПНОИР за сметка на бюджета /минус/ – 690712 лв., в т.ч. получен безлихвен заем и средства ДДС по ОПРСР мярка 7.2 „Общински улици“.

По приходен параграф 7600 “Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и сметки за средства от Европейския съюз” са отчетени /минус/ – 136580 лв., предоставени безлихвени заеми по проект „Интеграция“ ОПРЧР и ОПНОИР, проект „Топъл обяд”.

В приходен параграф 93-36 “Друго финансиране” са отчетени средства – 49744 лв. Тези средства са получени от РИОСВ по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за които са извършени разходи по заем от ПУДООС на община Бяла за регионалното депо.

Наличността в местните дейности на бюджетни средства в банка /минус/ 2306522 лв. и преходен остатък от 2020 г. – 1321531 лв.

Просрочените публични общински вземания са в размер на 3767 лв.: в т. ч. такса перон – 2548 лв., такса детска ясла – 34 лв., такса детски градини – 968 лв., такса домашен социален патронаж – 217 лв.

Просрочените вземания от клиенти в местни дейности са в размер на 1625 лв., ел.енергия на ЦСМП и БТ Две могили – 1625 лв.

ІІ. РАЗХОДИ

            Изпълнението на разходите за държавни дейности на община Две могили за отчетния период са в размер на 6642577 лв. Те включват заплати и осигуровките към тях на служителите в общинска администрация, отбрана и сигурност, образование, разходи в подготвителни групи и други дейности по образoвание, здравеопазване, социални дейности, субсидии за читалища, присъдена издръжка на деца, лекарства на ветерани и военно инвалиди и издръжка на училища, Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост гр. Две могили, Център за обществена подкрепа, здравни кабинети, Дневен център за пълнолетни лица с умствена изостаналост.

            Към 31.12.2021 г. няма просрочени задължения в държавни дейности.

            Изпълнението на разходите за местни дейности е 3977920 лв. Тук са включени разходи за издръжка на общодържавните служби – общинска администрация и изцяло общински съвет, в сферата на образованието – издръжка на детските градини, център за личностно развитие, други дейности по образoвание, издръжка детска ясла, ученически столове, здравеопазване, домашен социален патронаж, издръжка клуба на пенсионера, издръжка програмите за временна заетост, улично осветление, озеленяване, дейности по опазване на околната среда, чистотата на териториите за обществено ползване, поддръжка спортни клубове и стадион, обреден дом, снегопочистване, дейности по безопасност на движението и управление на собствеността и др.

Общия размер на просрочените задължения към 31.12.2021 г. са 441467 лв. – текущи в отчетна група „Бюджет”. По видове разходи в бюджета се подразделят на текущи разходи за местни дейности – 441467 лв. Второстепенните разпоредители нямат просрочени задължения.

Само Общината е отчела просрочени задължения – 441467 лв., които са текущи.

Няма отчетени просрочени задължения към доставчици в общината по сметка 9923.

 • Просрочените задължения по сметка 9929 „Други просрочени задължения” са отчетени 441467 лева са отчетени задълженията на общината по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. по Акт №14/01.06.2015 г на НАП София както следва:

– 429750,00 главница и 11717,26 лв. лихва.

Ръководството на общината ще предприеме необходимите действия за погасяване на задълженията.

Общината е дофинансирала държавни дейности за сметка на общински приходи в размер на 181943 лв. Дофинансирана е функция „Общи държавни служби” за работни заплати и осигуровки към тях – 181943 лв.

            Общото изпълнение на приходната и разходната част по бюджета за отчетната 2021 г. на общината възлиза на 10802440 лв.

            Относителният дял на разходите по функции е както следва:

І. Общи държавни служби                                      – 17 %

ІІ. Отбрана и сигурност                                          –  4 %

ІІІ. Образование                                                       –  42 %

ІV. Здравеопазване                                                  –   1 %

V. Социално подпомагане                                      –  12 %

VІ. Жилищно строителство и БКС                        –  17 %

VІІ. Почивно дело и култура                                  –    3 %

VІІІ. Икономически дейности и услуги                –    4 %

ІХ Други некласифицирани разходи                     –  0,0 %

            Най-голям относителен дял имат разходите за заплати и осигурителни плащания – 60 % параграфи за издръжка – 22 %, платени общински държавни данъци, такси, наказателни лихви, административни санкции – 0,5 %. Делът на стипендиите е 0,3 % и помощите за домакинства по решения на Общински съвет е 0,5 %, субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел  и  разходи за членски внос – 2 % и капиталови разходи – 14,7 %.

            През последните години се наблюдава тенденция на увеличаване на разходите за заплати и осигурителни плащания в държавните дейности за сметка на разходите за издръжката.

ІІІ. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

През отчетния период на 2021 г. са постъпили средства по сметки на Европейския съюз /СЕС/ – 1671158 лв., както следва:

Получени трансфери от УО по:                         

 • Проекти Образование                                                   –    106457 лв.
 • проект „Патронажна грижа“                                        –      73320 лв.
 • проект „Интеграция” ОПРЧР                                       –    151713 лв.
 • проект „Топъл обяд“                                                     –      59162 лв.
 • проект „Рехабилитация улици“                                   –     572627 лв.

Временно съхранявани средства по сметки от бюджета от проекти на Образованието, отчитани в  СЕС:

 • Проекти Образование                                                   –       24997 лв.

Възстановен безлихвен заем в общинския бюджет за:

 • Проект „Интеграция“  НОИР                                       –       61351 лв.
 • проект „Топъл обяд”                                                     –       25590 лв.
 • проект „Интеграция” ОПРЧР                                       –       62093 лв.
 • проект „Патронажна грижа”/минус/                           –       36387 лв.
 • проект „Подобряванеобраз.инфраструктура“ ОПРР –     23933 лв.

Получени са средства по проект „Еразъм плюс“ в ДГ Две могили в размер на 11700 лв. и отчетени огледално в Други средства от Европейския съюз.

Преходния остатък от 2020 г. е в размер на 428821 лв., а налични средства в банка в края на периода  /минус/ – 604 лв.

Направени са разходи за възнаграждения и осигуровки по проектите – 238820 лв., разходи за хранителни продукти – 80710 лв., разходи за канцеларски материали – 925 лв., разходи за материали – 41046 лв., ел.енергия и вода – 234 лв., външни услуги – 166385 лв., разходи за такси в ДГ – 10348 лв., закупени лаптопи и мултифункционално устройство за ДГ – 6360 лв., основни ремонти – 1126330 лв.

 Отчетени са за периода общо приходи и разходи в СЕС 1671158–  лв.

ІV. СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

 По приходен нетен параграф 9310 „Чужди средства от други лица” са отчетени – 17244 лв. Това са постъпили депозити и гаранции за участие и изпълнение на договори – 91064 лв. и възстановени депозити – 71484 лв. и ренти – 2335 лв. Остатъкът от предходната година по сметката е в размер на 254519 лв., а банковата наличност в края на периода е – 271763 лв.

V. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

            Инвестиционната програма на община Две могили е приета с Решение №323 на Общински съвет Две могили от 26.02.2021 г. в размер на 1789567 лв. и след направените актуализации по бюджета в частта за капиталови разходи възлизат на 3620681 лв. в т.ч. по източници на финансиране:

Плана за капиталовите разходи по функции е както следва:

– параграф 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                                                                                                                         1189734 лв.

            – функция “Общи държавни служби”                                         6500 лв.;

            – функция „Отбрана и сигурност”                                             352322 лв.;

– функция “Образование”                                                            60924 лв.;

            – функция “Жил.строителство, благоустр.ком.стр-во”        769988 лв.

– параграф 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

                                                                                                    2202005 лв.

            – функция “Общи държавни служби”                                       70040 лв.;

            – функция „Отбрана и сигурност”                                               41566 лв.;

            – функция “Образование”                                                            33331 лв.;

– функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”  35950 лв.;

            – функция “Жил.строителство, благоустр.ком.ст-во”          161979 лв.;

            – функция „Култура и почивно дело”                                      1710939 лв.;

            – функция “Икономически дейности”                                     148200 лв.

            – параграф 5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи

                                                                                                                   11754 лв.;

            – функция „Общи държавни служби”                                            720 лв.

            – функция “Жил.строителство, благоустр.ком.ст-во”            11034 лв.;

            – параграф 5400 Придобиване на земя

            – функция “Жил.строителство, благоустр.ком.ст-во”              1800 лв.;

            План на капиталовите разходи при източник на финансиране Сметки за средства от Европейския съюз           и направени разходи за периода.                        1292486 лв.

            – параграф 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални актви                

                                                                                                                      1284980 лв.

            – функция “Образование”                                                                604427 лв.

– функция “Жил.строителство, благоустр.ком.ст-во”                680553 лв.

– параграф 52-00 Придобиване на дълготрайни материални актив

                                                                                                              7506 лв.

            – функция “Образование”                                                                  5946 лв.

функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”        1560 лв.;

Направени са разходи по инвестиционната  програма на община Две могили към 31.12.2021 г. са в размер на 1805037 лв. както следва:

– параграф 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи             – общо

                                                                                              1312770 лв.

            – Основен ремонт сграда Здравен дом с. Острица                            6500 лв.

            – Авариен ремонт на ДГ с. Бъзовец                                                159000 лв.

            – Реконструкция и модернизация читалище с.Чилнов                     8410 лв.

– ППР ремонт и укрепване крила на пътен мост при с. Помен    92688 лв.;

– Ремонт ул.“Ив.Вазов“ с. Помен                                                     73560 лв.;

– Рехабилитация ул.“Струма“ с. Могилино                                       5510 лв.;

– Ремонт и рехабилитация ул.“В.Левски“ с. Помен ППР                8510 лв.;

– ППР ул. Ангел Кънчев гр. Две могили                                           3675 лв.

– Ремонт и реконструкция ул.“Н.Й.Вапцаров“ гр. Две могили  278762 лв.

– Ремонт и реконструкция ул.“Вит“ гр.Две могили                      90908 лв.

– Ремонт ул.“Чипровци“ гр.Две могили                                          36770 лв.

– ППР Основен ремонт и преустройство втори етаж блок А -ДГ Две могили

                                                                                                              60924 лв.

– Основен ремонт сграда БКС                                                          218748 лв.

– Ремонт и реконструкция ул.“Хр. Ботев“ гр.Две могили          226159 лв.

– Ремонт и реконструкция ул.“Рила“ гр.Две могили                      3375 лв.

– Ремонт и реконструкция ул.“Иван Вазов“ гр.Две могили        39271 лв.

– параграф 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

                                                                                                           489747 лв.

– Закупена система за отопление в км.наместничество Каран Върбовка

                                                                                                             10000 лв.

– Закупена система за отопление в км.наместничество Кацелово

                                                                                                             12500 лв.

– Закупуване на жилищен контейнер, км.наместничество

с Пепелина                     8760 лв.

            – Изграждане кабелна система в сграда на общината                      4000 лв.

            – Закупуване на компютри в общинска администрация- 5 бр.     5640 лв.

            – Закупуване на компютри за дистанционна работа-20 бр.        25140 лв.

            – Закупуване на конферентна система за ОбС                                  3859 лв.

            – Закупуване на компютри в общинска администрация- 4 бр.     4983 лв.

– Закупуване на компютри СУ Две могили – 12 броя                    16790 лв.

– Закупуване на компютри ОУ Баниска  – 2 броя                             1834 лв.

– Закупуване на система за пелетно отопление ДГ Бъзовец         9703 лв.

– Проект ПУДООС  в ДГ гр. Две могили                                           5004 лв.

– Закупуване на храсторез ЦНСТ                                                       1650 лв.

– Закупуване на климатик ЦНСТ                                                         2500 лв.

– Закупуване на лаптопи 2 бр. ЦНСТ                                                  2979 лв.

– Закупуване на храсторез с. Батишница                                            1630 лв.

– Закупуване на сметосъбиращ автомобил                                      89732 лв.

– Закупуване на биошредер                                                                10000 лв.

– Закупуване на клонорез                                                                     2745 лв.

– Закупуване на трион                                                                          1211 лв.

– Изграждане на площадка за паркиране                                            7030 лв.

– Закупуване на храсторез                                                                    3100 лв.

– Закупуване на машина за цепене на дърва                                      3000 лв.

– Изграждане на кът за отдих и обособена зона за спорт-фитнес под

Ж.п. гара гр.Две могили                                                                    19980 лв.

– Направа на въздушна мрежа НН с усукан кабел старо сметище

    12666 лв.

– Изграждане на кът за отдих с обособена зона за спорт-фитнес ЦНСТ

                                                                                                                4000 лв.;

– Изграждане видеонаблюдение на сметище                                     8270 лв.;

– Изграждане на зона за отдих с. Пепелина                                      4999 лв.;

– Доставка и монтаж на детско съоръжение в парк Две могили   5800 лв.;

– Изграждане на стрийт-фитнес на открито до блок „Гагарин“   1740 лв.

– Изграждане на видеонаблюдение в Две могили                             4590 лв.

– Електрифициране гробищен парк                                                  45000 лв.

– Разширение на съществуващи гробищни паркове с.Баниска и

 с. Каран Върбовка                                                                                   4800 лв.

– Мултифункционален автомобил „Мерцедес“ с допълнително

 зимно оборудване                                                                              108467 лв.

– Специализиран автомобил за зимно поддържане марка BUHER

      35645 лв.

            – параграф 5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи

– ПП АПОН „Многоезични стандартни удостоверения                         720 лв.

– параграф 5400 „Придобиване на земя“                                            1800 лв.

Извършени са капиталовите разходи при източник на финансиране Сметки за средства от Европейския съюз        и направени разходи за периода  –  1132690 лв.

– параграф 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи

                                                                                                                 1126330 лв.

– Проект “Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС Две могили                      444806 лв.

ПРСР – мярка 7.2 „Рехабилитация улици“                                                     681524 лв.

– параграф 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи       

                                                                                                                        6360 лв.

– функция “Образование”

– 4 бр. компютри ОПНОИР                                                                        4800  лв.

– функция „Социално осигуряване подпомагане и грижи“,

проект „Патронажна грижа“                                                                       1560 лв.

През отчетния период  на 2021 г. община Две могили няма задължения по кредити.

Към 31.12.2021 г. общината няма общински дълг.

Сподели: