община две могили

През 2021 г. Община Две могили предвижда създаването на Общинско предприятие „Чистота“

През 2021 г. Община Две могили предвижда създаването на Общинско предприятие „Чистота“ на основание чл. 52 от Закона за общинската собственост. Предприятието ще обхване дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, отчитане на превозените битови отпадъци, превеждане на отчисленията по ЗУО и на разходите за издръжка на регионално депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Две могили и   селата Широково, Пепелина, Острица, Могилино и Каран Върбовка      . Със създаването на предприятието се цели засилване на  контрола върху качеството на предоставените услуги на населението и повишаване на ефективността на използване на публичния финансов ресурс.

Разходите за дейност „Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им” са планирани като дейност, изпълнявана от общинското предприятие. Предвидени са средства за работни заплати и осигуровки на шофьори на сметосъбирачни машини и на общи работници на същите, като сме имали предвид новия размер на минималната работна заплата, размера на възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит и размера на осигурителните вноски за 8 човека персонал – шофьори и сметосъбирачи. Планирани са средства за работно облекло, материали, горива, външни услуги, текущи ремонти, данъци и застраховка „Гражданска отговорност” на сметосъбирачните машини. Ще се използват сметосъбирачната машина на Общината МАН, получената за ползване от РСУО сметосъбирачна машина Скания и новозакупения Мерцедес контейнеровоз. Използваните съдове за отпадъци ще са – 650 контейнери, 1900 кофи, 340 контейнери за разделно събиране,  19 контейнери за зелена маса. С въвеждането на контейнерите за зелена маса в град Две могили се цели намаляване на размера на отчисленията по ЗУО.

Сподели: