ТСУ-две-могили

През 2023 -а общинска администрация ще предприеме действия по дигитализация на Общия устройствен план на Община Две могили

Общият устройствен план на Община Две могили (ОУПО) е одобрен с Решение №709 по Протокол № 40/25.11.2022 г. на Общински съвет Две могили. С горепосоченото решение са одобрени текстуална и графична части на Общия устройствен план на Община Две могили във фаза окончателен проект и правилата и нормативите за прилагането на Общия устройствен план, неразделна част от него. Решение №709 по Протокол №40/25.11.2022 г. на Общински съвет Две могили е обнародвано в ДВ бр. 97 от 06.12.2022 г.

Съгласно чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията Кметът на общината изготвя ежегоден доклад за изпълнението на ОУПО, който се представя за приемане от Общинския съвет и прави предложения за изменения на плана, ако такива се налагат. Същевременно в изпълнение на разпоредбите на чл. 30, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми Община Две могили, като възложител на изработването на ОУПО е изготвила доклад по наблюдението и контрола при прилагането на плана/програмата, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана или програмата върху околната среда и човешкото здраве, с периодичността, определена в становището по ЕО или
решението за преценяване на необходимостта от ЕО.


Настоящият доклад за изпълнение на ОУП на община Две могили за 2022 г. има за цел да представи по обективен начин изпълнението на мерките както по прилагането му, така и по отношение на наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда в резултата на прилагането на самия план. Той се основава на наличната информация в Община Две могили и на информацията от други държавни институции (получена по официален път, публикувана на интернет страниците на институциите и др.).

В резултат на изпълнените мерки за реализацията на ОУПО през 2022 г. може да се направи обосновано заключение, че няма необходимост от предприемане на действия по изменение на плана.
През 2023 г. общинска администрация ще предприеме действия по дигитализация на ОУПО, с оглед подобряване на неговата функционалност и подобряване на възможностите за неговото надграждане.

Сподели: