РИОСВ Русе

През 2023 година са запечатани складове в Русенска област след внос на тринитротолуол (TNT) от Китай без необходимата регистрация на веществото от вносителя

Извършени са 69 проверки на обекти, съхраняващи опасни химични вещества и смеси. Това показват данните на РИОСВ – Русе за 2023 година.

При тези проверки е констатирано, че операторите съхраняват химичните вещества и смеси в съответствие с условията за безопасно съхранение на химикалите, посочени в информационните листи за безопасност на производителя или вносителя. Спазват се общите изисквания към складовете и организацията за съвместно съхранение съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси. Повечето от операторите са изготвили и/или актуализирали Оценка за безопасността на съхранението на химичните вещества и смеси в съответствие с утвърден със Заповед № РД-288/2012 г. от Министъра на околната среда и водите формат за документиране на оценката. При 33 от извършените проверки са дадени предписания, които са основно за актуализиране на Оценките за безопасност на опасните химични вещества и смеси.

При извършените 69 проверки по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси на дружествата, съхраняващи и/или употребяващи опасни вещества и смеси по Приложение № 3 от Закона за опазване на околната среда са дадени 19 предписания да извършат класификация или да я актуализират по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, която да документират съгласно Приложение № 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

През изтеклата 2023 г. планът с обекти, подлежащи на контрол по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, е изпълнен на 100%.

Във връзка с осъществен внос на територията на Република България в нарушение на Дял II, параграф 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали-REACH, в РИОСВ-Русе е получено писмо от РИОСВ-Бургас за внос на тринитротолуол (TNT) от Китай без необходимата регистрация на веществото от вносителя „Арм-БГ“ ООД. От страна на РИОСВ- Бургас с горепосоченото писмо е дадено предписание за пломбиране и запечатване на складовете за съхранение на тринитротолуола-СБ „Долно Абланово“ и СБ „Две Могили“. Извършено е пломбиране на складове №13 и №19 за съхранение на тринитротолуола в СБ „Долно Абланово“ на „Дунарит“ АД чрез оловни пломби, двукомпонентна тел и клещи за пломбиране по реда, определен в Заповед РД-645/ 29.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите. Поставени са общо 4 броя оловни пломби по две на всеки склад. СБ „Две могили“ не пломбиран поради издаване на регистрация по REACH на вносителя. В допълнение по молба за оказване на съдействие е връчен на „Дунарит“ АД.

Сподели: