Преподавател и студент от Русенския университет участваха в делегатска среща на Международната федерация на социалните работници - регион Европа (IFSW-EUROPE)

Преподавател и студент от Русенския университет участваха в делегатска среща на Международната федерация на социалните работници – регион Европа (IFSW-EUROPE)

В проведена на 6 и 7 ноември 2020 година онлайн Делегатска среща на Международната федерация на социалните работници – регион Европа (International Federation of Social Workers – Europe: IFSW-Europe) с представители от 34 страни, сред които е и България, участваха по покана на Българска асоциация на социалните работници (БАСР) проф. дн Сашо Нунев и студентът по социални дейности Ахмед Хушам от Русенски университет „Ангел Кънчев“. Срещата беше председателствана от президента на IFSW Europe д-р Ана Радулеску, Румъния (Ana Radulescu, PhD, Romania). От страна на България в срещата участваха и председателят на Управителния съвет на БАСР Въльо Христов и члена на УС на БАСР Диана Иванова. Срещата беше председателствана от д-р Ана Радулеску и протече по определената програма. Дискутираха се важни въпроси относно отчета за дейността федерацията в периода 2019-2020 година, програмата за развитието на социалната работа за следващия период, породените от Covid-19 предизвикателства пред социалната работа, социалната и политическата ситуация в Европа, провеждането на следваща конференция и др. Акцентира се върху целите на IFSW-Europe, които трябва да продължат в посока към: изграждане на трансформиращи, устойчиви общности и среда, в които хората могат да живеят достойно и с уважение, с достъп на всички до адекватен доход и социална защита; насърчаване на приобщаващата социална трансформация на местно, национално, регионално и глобално ниво; осигуряване на ресурси за професията с правно признаване, създаване на подходящи условия на труд, образование и продължаващо професионално развитие на социалните работници и подкрепа на професионалните им сдружения. Обърна се внимание на повишаването на онлайн видимостта на организацията и вътрешната комуникация между националните асоциации. Срещата беше ползотворна за всички участници и протече в дух на колегиалност и солидарност по обсъдените важни въпроси и взети решения.


Като участник в проведената Делегатска среща на Международната федерация на социалните работници – регион Европа (IFSW Europe), смятам че ще се намери възможност в близка време да се обсъди и въпросът за промени в образованието и професията по социална работа по отношение на тяхното приоритизиране и регулиране.
Благодаря за предоставената възможност на президента на IFSW Europe д-р Ана Радулеску, Румъния и на председателя на УС на БАСР Въльо Христов, сподели днес проф. дн Сашо Нунев.

Сподели: