избори урна гласуване

Преустановено е електронното гласуване в секция № 2 в Две могили

Постъпило е уведомление по телефона от секция № 19 08 00 002 , гр.Две могили в 19-ти изборен район-Русе, че машинното устройство е спряло да работи в 7 ч. 28 м. и е попълнено приложение № 5.

Налице са предпоставки за преустановяване на машинното гласуване по чл.269 от ИК и на попълнен констативен протокол от СИК, поради което районната избирателна комисия взема решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.

В РИК Русе е получен Констативен протокол с вх. № 356/02.10.2022 г. по входящия регистър на РИК, с който се констатира, че в секция № 19 08 00 002, гр.Две могили машинното устройство е спряло да работи поради неразпознаване на смарт-картите.  Техникът на „Сиела Норма“ АД  е констатирал това обстоятелство и е подписал констативния протокол.

РИК Русе констатира, че в секция № 19 08 00 002, гр.Две могили са налице предпоставките, визирани в чл.269 от ИК, а именно: наличие на непреодолими обстоятелства поради което машинното гласуване е невъзможно и заради това гласуването следва да продължи с хартиени бюлетини.

Предвид това, РИК – Русе реши в СИК № 19 08 00 002, гр. Две могили да се преустанови машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и се преминава към гласуване с хартиени бюлетини.

Община Две могили, чрез определеното от нея длъжностно лице от общинската администрация, приеме от СИК № 19 08 00 002, гр.Две могили формуляр от секционен протокол (Приложение № 82-НС-м, както и Приложение 9-НС към Методическите указания) и предаде на председателя на СИК № 19 08 00 002 формуляри от секционни протоколи (Приложение № 83-НС-хм) и формуляри от секционни протоколи (Приложение № 84-НС-кр). Предаването на протокола се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК.

Сподели: