Привеждат текстове в Наредба № 16 на Община Русе в съответствие със законодателството

Разпоредбата на чл. 28, ал. 3 от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе регламентира условията, при които не се заплаща такса за ползване услугите на детски ясли и детски градини. Съгласно т. 2 от посочената алинея, не се заплаща такса за ползване на детски ясли и детски градини за „децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването с Наредба № 19 за експертизата на инвалидността при децата до 16-годишна възраст в Приложение № 5 и деца с процент на инвалидност от 50 до 100 на сто или за деца които не фигурират в списъка да се взема становище на ПК по Здравеопазване“.

С приемането на Закона за интеграция на хората с увреждания е отменен Законът за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, въз основа на който е издадена и прилагана Наредба № 19 за експертизата на инвалидността при децата до 16-годишна възраст. Действащата Наредба за медицинската експертиза от 23 юни 2017 г. регламентира реда на определяне на процента съответно за вида и степента на увреждане при заболявания, по общия ред за всички лица с увреждания, включително и за децата до 16 годишна възраст.

Във връзка с гореизложеното е необходимо да отпадне текстът „децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването с Наредба № 19 за експертизата на инвалидността при децата до 16-годишна възраст в Приложение № 5 или деца, които не фигурират в списъка да се взема становище на ПК по Здравеопазването“.

Предлагам да се запази правото на децата с определен вид и степен на увреждане от 50 до 100 на сто, да ползват услугите на детски ясли и детски градини без родителите им да заплащат такса, като текстът да бъде изменен така: „деца с определен вид и степен на увреждане от 50 до 100 на сто“.
Във връзка с нормативното отпадане на понятието „група инвалидност“ е необходимо да отпадне и текста „(I или II група инвалиди)“ от т. 1, към чл. 28, ал. 3 от наредбата.

Основната цел на предложените промени е привеждане на текстовете на Наредбата в съответствие с действащото законодателство в Република България. Проектът на наредбата не противоречи на правото на Европейския съюз. Не е установено и противоречие с други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Предстои през този месец общинските съветници да приемат Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва: § 1. В чл. 28, ал. 3 се правят следните изменения:

1. В т. 1 отпада текстът „(I или II група инвалидност)“.
2 В т. 2 се изменя така: „деца с определен вид и степен на увреждане от 50 до 100 на сто“
§ 2. Наредбата за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе влиза в сила от 01.07.2018 г.

Сподели:

Още новини от деня