3 011 са осигурените безплатни винетки в Русенска област към момента

Приемат заявления по националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Със Заповед №РД01-544 от 14.08.2019 г. на министъра на труда и социалната политика е утвърдена Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (НП ДЖСЛМ/  Програмата).

Изпълнението на Програмата се осъществява на територията на всички общини в Република България на проектен принцип в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година.

Програмата се реализира в два компонента, както следва:

  • Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ – за финансиране изпълнението на инвестиционни проекта  за  изграждане  на  достъпна  среда  в  съществуващи  жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин;

По първия компонент ще се даде възможност на кандидатите да направят жилищната си среда достъпна за хора с увреждания. По него ще се отпускат между 10 000 и 100 000 лева, предвидени за строително-монтажни работи, които целят изграждането на рампи, подземни платформи и асансьори. По компонент „Достъпна жилищна среда“ могат да кандидатстват собствениците на индивидуални жилищни сгради, които са с трайно увреждане, придвижват се с инвалидна количка или в чието семейство има такова лице. Проектни предложения могат да подават и сдружения на собствениците в етажната собственост в жилищни сгради, в които има човек с трайно увреждане, който се придвижва с инвалидна количка или в чието семейство има такова лице.

  • Компонент 2 „Лична мобилност“ – за приспособяване на лично иоторно превозно средство, необходимо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане.

Стойността на всяко проектно предложение по компонент „Лична мобилност“ може да бъде до 8 000 лв. и ще се определя въз основа на документи, които съдържат техническите и финансовите параметри за необходимото изменение на конструкцията на автомобила. Кандидатите, които към момента нямат придобита правоспособност за управление на МПС, ще получат и финансиране за курс за шофьорска книжка. Право да кандидатстват по програмата имат хора с трайни увреждания с доказан с решение на органите на медицинската експертиза дефицит на долни и/или горни крайници, които имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори, а изменението в конструкцията на превозното средство е допустимо, доказано със становище от техническа служба.

Човек с трайно увреждане може да кандидатства в рамките на годината и по двата компонента, но поотделно – с две отделни заявления, към които е необходимо да приложи и издадено от дирекция „Социално подпомагане“ писмо за подкрепа.  Срокът за подаване на предложенията от кандидатите е в периода от 12 февруари до 12 май 2020 г., включително. Необходимите документи могат да бъдат подадени на хартиен и електронен носител на място, по куриер или по пощата на адреса на МТСП.

Това съобщи по време на пресконференция по обед Милена Влахова – директор на териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане – Русе.

Сподели:

Още новини от деня