община две могили

Приета е актуализирана средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2021 – 2023 г.

Средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2021 – 2023 г. е приета от Общински съвет – Две могили с Решение № 105 от Протокол №6/27.03.2020 г.

С писмо БЮ-4 от 01.09.2020 г. на Министерство на финансите е стартиран втория етап от бюджетната процедура за 2021 г. и актуализация на бюджетната прогноза за 2022 и 2023 година. Това налага актуализацията на средносрочната бюджетна прогноза на общината.

В резултат на повишените разходи по събиране, транспортиране и депониране на битовите отпадъци и системното дофинансиране от страна на общината на тези дейности се предвижда повишаване на средствата за такса битови отпадъци (ТБО) в съответствие с чл. 57 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Разходите за управление на отпадъците са за сметка на първоначалния причинител на отпадъците или настоящ, или предишен притежател на отпадъците. В съответствие с това органите на местното самоуправление и местната администрация са задължени да предвидят по бюджета на общината разходите за дейности с битови отпадъци в размер, не по-малък от планираните за съответната година приходи от местни такси по чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Закона за местните данъци и такси. Въз основа на изложеното до тук се налага планиране на поетапно и плавно увеличаване на размера на ТБО, както и промяна в начина на формирането и при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците, поради което в приходната част е планирана в размер на 600 000 лв. годишно.

Също така след проведеното публично обсъждане е отразено  поемането на дългосрочен дълг от Община Две могили в размер на 600 000 лв. във вид на безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на проект „Подобряване на системата за управление на отпадъците и околната среда в населените места на община Две могили, чрез закупуване на един брой сметосъбиращ автомобил и съдове за събиране на битови отпадъци”. Срокът на издължаване на дълга е 5 години и започва да се погасява след отпускане на безлихвения заем.

Съгласно изискванията в писмото на Министъра на финансите, всички суми са закръглени така, че да завършват на „00”.

Днес общинските съветници в Две могили приеха актуализирана средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2021 – 2023 г. Това стана по предложение на кмета на Община Две могили Божидар Борисов.

Сподели:

Още новини от деня