Пенчо Милков: Обявяването на Независимостта е връх в самоосъзнаването ни в годините след Освобождението

Приета е бюджетна прогноза 2022 – 2024 г. – местни дейности на Община Русе и приложения

В изпълнение на разпоредбите на т.2.1.3 от Решение №64 на Министерския съвет от 22 януари 2021г. за бюджетна процедура за 2022г. и Указания  на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2021г., кметът на Община Русе предложи на вниманието на общинските съветници за разглеждане и одобряване:

І. Прогноза за периода 2022-2024 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2021г.

ІІ. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи на община Русе за периода 2021-2022 година – Приложение 1а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2021г.

ІІІ. Консолидирана информация по Приложение №6а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2022-2024г. – съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2021г.

ІV. Консолидирана информация по Приложение №6б – Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2022-2024г. – съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2021г.

V. Консолидирана информация по Приложение №6в -Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2022-2024г.- съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2021г.

VІ.Прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2022-2024 година – Приложение №6г от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2021г.

VII. Консолидирана информация по Приложение 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“, съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2021г.

Днес Общински съвет – Русе прие:

І. Прогноза за периода 2022-2024 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2021г.

ІІ. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи на община Русе за периода 2021-2022 година – Приложение 1а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2021г.

ІІІ. Консолидирана информация по Приложение №6а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2022-2024г. – съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2021г.

ІV. Консолидирана информация по Приложение №6б – Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2022-2024г. – съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2021г.

V. Консолидирана информация по Приложение №6в -Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2022-2024г.- съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2021г.

VІ.Прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2022-2024 година – Приложение №6г от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2021г.

VII. Консолидирана информация по Приложение 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“, съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2021г.

Сподели: