Приета е Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Борово

Общински съвет – Борово отмени глава шеста от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Борово. Приета е Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Борово….

Код на новината : *119917.html

    

Сподели: