Приета е Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години в Борово

Общински съвет – Борово на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси прие Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет….

Код на новината : *119916.html

    

Сподели: