Ветово-община-1

Приета е Общинска програма за закрила на детето за 2024 г., изготвена и приета от Комисията за закрила на детето в Община Ветово

Общинска програма за закрила на детето за 2024 г., изготвена и приета от Комисията за закрила на детето в Община Ветово, бе приета от общинските съветници във Ветово по време на редовното им заседание преди ден. В изпълнение на чл. 21 ал. 1 от Закона за закрила на детето бе представен проектът за документ. Той е разработен въз основа на Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната стратегия за детето 2019 – 2030 година, Стратегията за развитие на социалните услуги на Община Ветово 2016 – 2020 година, приета на заседание на ОбС – Ветово, както и на Закона за закрила на детето:

  • гарантиране на гражданските и политическите права на детето, вкл. участието му в обществения живот,
  • интересите на децата са определящи при всички дейности, отнасящи се до тях,
  • мнението на децата трябва да се взема предвид по всички въпроси, които ги засягат,
  • участие на детето в обществения живот, определяне на неговите граждански и политически права,
  • предоставяне на специална закрила на икономическите, социалните и културните права на децата, отнасящи се към групата „Деца на улицата“, вкл. и правото на най – висок достижим стандарт на здравословно състояние и правото на образование и околна среда, подходящи за пълноценното им развитие,
  • защита на децата от икономическа и социална експлоатация, физическо и психическо малтретиране,
  • развитие на детето в неговата естествена среда – семейната.

Изпълнението на приоритетните цели ще допринесе за изграждане на определен брой и вид услуги по закрилата на детето, предимно с превантивен характер. Услугите са фокусиране върху потребностите на детето и са предназначени за всички деца и семейства в община Ветово.

Сподели: