община две могили

Приета е Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Две могили за 2021/2022 г.

С Решение № 29, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 3/20.12.2019 г. е приет график за 2020 г., относно изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации, които следва да бъдат представени на редовните заседания на Общински съвет – Две могили.

Съгласно същия за 2020 г. е предвидено представяне и приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Две могили за 2021/2022 г.“

Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Две могили е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и в съответствие с Областната стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците 2021/2022 г. на област Русе, приета с Протокол № 1/2020 година на заседание на Областен съвет за развитие.

Днес общинските съветници в Две могили приеха Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Две могили за 2021/2022 г.

Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Две могили е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и в съответствие с Областната стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците 2021/2022 г. на област Русе, приета с Протокол № 1/2020 година на заседание на Областен съвет за развитие.

Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.

Участниците в образователния процес и институциите си партнират с общините и с други заинтересовани страни.

Главна ценност в образователната система е детето/ученикът. Всяка идея за развитие на българското училищно образование и предучилищно възпитание и подготовка, всяко едно действие в тази насока трябва да бъдат осмисляни и прокарани през призмата на тази ценност. Интересите на останалите участници в образователния процес – учители, директори, кметове и общинска администрация, министър и администрация на Министерството на образованието и науката, издатели на учебници и учебни помагала и други, следва да бъдат подчинени на една основна цел, а именно: осигуряване на равен достъп и качествено образование за нашите деца, както и подкрепа за личностното им развитие.

Промените, които настъпват в българското образование са свързани със свободното движение на хора, правото на избор и изискванията на родителите, относно образователните институции.

Институциите в системата на предучилищното и училищното образование, съгласно чл. 174, ал. 1 от ЗПУО, осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги. Образователните институции предоставят подкрепа за личностно развитие на всички деца и ученици, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им.

Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на децата и учениците.

Съгласно чл. 177, ал. 1 от ЗПУО, подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя в детските градини, училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР).

За организиране и координиране на процеса на осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в детската градина и училището в началото на всяка учебна година със заповед на директора се определя координатор, който координира работата на екипите за подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР) и дейностите с педагогическите специалисти и с родителите във връзка с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците.

Общата подкрепа за личностно развитие е насочена към всички деца и ученици, гарантира участието и изявата им в образователния процес и включва:

 • екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
 • допълнително обучение по учебни предмети;
 • допълнителни модули за деца, които не владеят български език;
 • допълнителни консултации по учебни предмети;
 • консултации по учебни предмети;
 • кариерно ориентиране на ученици;
 • занимания по интереси;
 • библиотечно-информационно обслужване;
 • грижа за здравето;
 • осигуряване на общежитие;
 • поощряване с морални и материални награди;
 • дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
 • ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
 • логопедична работа.

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с изявени дарби и с хронични заболявания и включва:

 • работа с дете или ученик по конкретен случай;
 • психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;
 • осигуряване на достъпна архитектурна среда, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
 • предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;
 • ресурсно подпомагане.

Съгласно чл. 188 от ЗПУО и чл. 70 от Наредбата за приобщаващото образование, допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя въз основа на извършена оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците. В началото на всяка учебна година със заповед на директора се създава екип за подкрепа за личностно развитие за определено дете или ученик. Функциите на екипите са:

1. идентифицира силните страни на детето или ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;

2. извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика;

3. изготвя и реализира план за подкрепа;

4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;

5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Според вида си допълнителната подкрепа е краткосрочна и дългосрочна. Краткосрочната подкрепа обхваща периода от минимум една учебна година до максимум края на съответния етап от степента на образование. Дългосрочната подкрепа се предоставя за повече от един етап от степента на образование, повече от една степен на образование или е за целия период на обучение на детето/ученика.

Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация. Образованието трябва да позволи да се развие заложеното у всяко дете. То трябва да насърчава проявлението и максималното развитие на способностите на детето, както в процеса на обучение, така и в процеса на възпитание.

На територията на Общината има три общински училища и две детски градини с прилежащи два филиала. Училищата са едно средно, едно основно и една професионална гимназия. Общият брой на учениците в общинските училища за учебната 2020/2021 г. е 614 бр. Разпределени са в 3 училища – 2 в града и 1 в село Баниска. Броят на педагогическите специалисти е 68, а броят на непедагогическия персонал е 29. Обучението се извършва на едносменен режим. Материално – техническата база на всяко едно училище и детска градина е в добро състояние за провеждане на нормален учебно – възпитателен процес. Броя на обучаващите се в момента деца и ученици, не отговаря на капацитета на сградите на училищата и детските градини в населените места.

Сподели:

Още новини от деня