Детска педагогическа стая ще бъде открита към Община Две могили

Приета е Програма за закрила на детето за 2021 година в Община Две могили

С Решение № 273 по Протокол № 15/29.12.2020 г. е приет график за 2021 година, относно изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили, съгласно който е разработена Програма за закрила на детето за 2021 година.

Целта на програмата е да анализира актуалното състояние на децата, живеещи на територията на Община Две могили, да открие проблемите в тяхното отглеждане и възпитание, както и ресурсите, с които всички заинтересовани институции и лица разполагат, за да се обезпечи пълноценният живот и развитие на подрастващите.

Приоритетни области:

  • Подобряване стандарта на живот на всяко дете, гарантиране на правото му да живее в сигурна семейна или близка до семейната среда. Гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на детето.
  • Осигуряване правото на детето на достъп до здравеопазване и здравни грижи и здравословен начин на живот;
  • Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование;
  • Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда;
  • Насърчаване участието на децата в обществения живот;
  • Спорт, култура, свободно време и развитие на способностите на децата;
  • Защита на децата в дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата.

Очакваните резултати от приемането на програмата са:

1. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата.

2. Осигуряване правото на детето на достъпно здравеопазване и здравни грижи и здравословен начин на живот

3. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата.

4. Ангажиране на децата с творчески и спортни дейности, възстановяващи нормалното детство и достъпа до образование и професионална подготовка.

5. Увеличаване на броя на посещаващите детска градина и училища деца от семейства в неравностойно социално положение.

6. Намаляване броя на децата, постъпващи в специализирани институции.

7. Повишаване обществената информираност за реформата в грижите за децата.

8. Запознаване на децата в училищна възраст с техните права и задължения.

9. Защита на децата в дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата

Общинската Програма за Закрила на детето 2021 г. е разработена съвместно от специалисти в Общинска администрация – Две могили, Отдел „Закрила на детето” (О3Д) при Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – гр. Две могили, РУП Две могили, МКБППМН при Община Две могили, ЦПЛРИСКИОНИС, Директори на училища и детски градини, Център за обществена подкрепа.

Сподели: