Две-могили-зима

Приета е програма за управление на Община Две могили за мандат 2023 – 2027 година

Програма за управление на Община Две могили за мандат 2023 – 2027 година бе одобрена от общинските съветници.

Програмата за управление на община Две могили обхваща мандат 2023-2027 г. и е изготвена от Кмета на общината, в съответствие с чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Тя съдържа основните цели, приоритети, мерки и дейности, както и сроковете за тяхното изпълнение и очакваните резултати във всички общински отговорности за постигане на устойчиво развитие на общината през мандатния период.

Подготовката на тази Програма е съобразена с главните стратегически цели и приоритети, заложени в европейските, националните и регионални стратегии за местно самоуправление и развитие. Обвързана е с визията, основните цели и приоритети на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021 – 2027 година и е в съответствие с всички останали стратегически документи за развитие на общината. Тя осигурява приемственост и надгражда постигнатите резултати от изпълнението на Програмата за управление на общината през предходния мандатен период 2019 – 2023 г.

Програмата за управление в мандат 2024-2027 е подготвена много професионално, представена е в 10 приоритетни области. Ясно са очертани мерките и дейностите, надяваме се да се реализират целите и резултатите да бъдат положителни. Програмата е отворен документ, който може да бъде допълван в процеса на нейното изпълнение, когато се наложи приемането на отделни решения, отнасящи се годишните инвестиционни програми, кандидатстване по проекти и други.

Представената програма е доста подробна и всеобхватна, но в същото време и постижима. Оптимизмът е базиран основно върху постигнатите резултати от добрия начин и подход на управление и не на последно място спечеленото доверие на Община Две могили пред всички институции. Важно условие за икономическото развитие на общината е благоприятния икономически климат. За постигането на такъв е предвидено: създаване на нова индустриална зона „Север“; провеждане на регулярни срещи с бизнеса; изграждане на добра бизнес инфраструктура; предоставяне на терени за развитието на стопанската дейност и други.

В програмата са заложени мерки за ефективното управление на финансовите и материалните ресурси на общината, като: определянето на МДТ да става при спазване на принципа на споделеността между общината, бизнеса и гражданите; увеличаване на общинската собственост; ефективно управление на общинските предприятия; строг контрол върху разхода на публични средства.

В програмата са засегнати всички сфери от обществения живот. Както казах в началото, че тази програма е доста амбициозна, но аз съм уверена, че с общи усилия, с добър синхрон между кмет и общински съвет ще се постигнат очакваните резултати, заяви председателят на комисията по бюджет и финанси Христина Ефтимова.

Сподели: