Започна първото за 2021 г. заседание на Общинския съвет в Русе – отново онлайн

Приети са отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2020 г. и годишен план за приватизация на общинска собственост през 2021 г.

Съгласно изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), Общинският съвет приема Годишен план за приватизация на общинска собственост по предложение на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол (КПСК).

По реда на ЗПСК могат да се продават:

1. Дялове или акции – собственост на общината от търговски дружества;

2. Обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала.

3. Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителство, невключени в имуществото на общински търговски дружества.

Годишният план за приватизация (ГПП) на общинска собственост през 2020 г. е приет с Решение №42/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе и допълнен с Решение №306/19.11.2020 г. Отчетът по изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2020 г. за всеки от включените в него обекти е посочен в Приложение №1.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗПСК, паричните постъпления от приватизацията се разходват по реда на чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси – за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

Годишният план за работа по приватизация на общинска собственост през 2021 г. е  разработен съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, като предложените обекти са описани в Приложение №2. Същият може по всяко време да бъде попълван и актуализиран, с оглед инвеститорския интерес и постигане на оптимални резултати от провеждането на приватизационния процес.

КПСК на свое заседание (Протокол №11/09.12.2020 г.– Приложение №3) прие отчета на Годишния план за приватизация на общинска собственост за 2020 г. и проектa на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2021 г., съгласно чл. 9, т. 2 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе.

След приемането на ГПП за 2021 г. от Общински съвет – Русе, същият публично се оповестява.

Общински съвет – Русе прие днес отчета за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2020 г. и Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2021 г.

Сподели: