община русе

Приет е актуализиран документ за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.

С решение на Общински съвет – Русе №601, по Протокол №24/20.07.2017 г. е одобрена Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г. (ОПР) и е дадено съгласие да бъде изготвен Актуализиран документ за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.

Съгласно направените в междинната оценка изводи и препоръки в актуализирания документ е извършена актуализация на:

1. аналитичната част на ОПР, с оглед на настъпилите промени в социално-икономическата ситуация в общината;
2. програмата за изпълнение на ОПР, предвид настъпилите в периода 2014-2016 г. промени;
3. предпоставките за разработване на ОПР и отразяване на съществени промени в секторните политики, след приемане на нови секторни стратегии и програми в периода 2014-2016 г.;
4. системата от индикатори за наблюдение и оценка, с цел идентифициране на такива, които обективно да оценяват напредъка по изпълнението на целите;
5. системата за периодичното събиране и анализиране на информация, свързана с изпълнението на ОПР;
6. индикативната финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на ОПР.
Съгласно чл. 35 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на общинския план за развитие.
Днес Общинският съвет прие актуализиран документ за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.

Сподели:

Още новини от деня