Приет е бюджетът на Община Бяла за тази година

Общинските съветници гласуваха бюджета на Община Бяла за 2018 година, както следва:

– По прихода в размер на 10 257 096 лева в т.ч.:
– приходи за делегираните от държавата дейности в размер на 4 717 170 лева,
в т.ч.:
– обща субсидия за делегираните от държавата дейности- 4 518 228 лева;
– остатък от 2017 година – 198 942 лева.
– приходи за местни дейности в размер на 5 539 926 лева, в т. ч.:
– данъчни приходи – 824 700 лева;
– неданъчни приходи – 2 100 100 лева;
– обща изравнителна субсидия – 765 762 лева;
– за зимно поддържане и снегопочистване – 102 500 лева;
– целеви капиталови разходи – 393 600 лева;
– преходен остатък от 2017 година – 1 353 264 лева.
– По разходите в размер на 10 257 096 лева, разпределени по функции и дейности в т.ч.:
– разходи за делегирани от държавата дейности – 4 717 170 лева
1.2.2. разходи за местни дейности: 5 539 926 лева, в т.ч разходи за дофинансиране на възнаграждения на Общинска администрация в размер на 194 000 лева;
Утвърдено е финансиране на капиталови разходи за 2018 година по съответните източници, параграфи, функции, дейности, отговорности и по обекти, както следва:
–поименния списък на капиталови разходи със средства от целевата субсидия за 2018 г. в размер на 393 600 лева
–поименния списък на капиталови разходи със средства от приходи от местна дейност за 2018 г. в размер на 220 000 лева

Приети са следните лимити за разходи:
– На основание чл. 37, ал. 2 от ПМС №322/22.12.2017 година за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2018 година са определени средства за социално-битово и културно обслужване в размер до 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на заетите по трудови правоотношения;
– Представителни разходи на Кмета на Община Бяла в размер на 10 000 лева;
– Представителни разходи за председателя на Общинския съвет- Бяла в размер на 5000 лева;
– Помощи по решение на Общински съвет- Бяла – 15 000 лева;
– Помощи на друго основание – 2 500 лева.
Утвърдени са субсидии за организации с нестопанска цел:
– Спортни клубове – общо 70 000 лева;
– Читалища – 125 625 лева;
– Пенсионерски клубове – 25 000 лева;

Одобрен е максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 година в размер на 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години – 1 252 523 лв.

Одобрен е и максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 година в размер на 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години – 4 175 078 лв.

Размерът на просрочените задължения, които ще бъдат разплатени през 2018 година съгласно план-график е 211 093,86 лева. Размерът на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 г. е 73 822 лв.

Максималният годишен размер на плащанията по общински дълг през 2018 година е 401 986 лв. при максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. до 15% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години – 514 807 лв.

Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2018 година са в размер на 208 672,40 лева.

Сподели:

Още новини от деня