Приет е Годишен план за дейностите по подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Две могили за 2021 г.

С Решение № 235, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 13/30.10.2020 г. е приета Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Две могили за периода 2021-2022 г. В изпълнение на Общинската стратегия и съгласно чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование е изготвен Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Две могили 2021 година, който е съгласуван с РУО – Русе.

Общински съвет – Две могили прие днес Годишен план за дейностите по подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Две могили за 2021 г.

Сподели: