Приет е Годишен план за ползване на дървесина от общински горски фонд през 2014 г. в Община Сливо поле

Общински съвет – Сливо поле прие Годишен план за ползване на дървесина от общински горски фонд през 2014 година. Ползването на дървесина от общински горски територии ще се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен. Продажбата на стояща дървесина на корен ще се осъществи чрез търг с явно наддаване. Ще се проведе гола сеч в подотдел 228/х с площ на подотдела в размер на 6,000 дка, попадащ в имот №000003, представляващ залесена територия, находящ се в землището на село Бабово, собс…

Код на новината : *119812.html

    

Сподели: