Гюргево отрязани дървета

Приет е годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на Община Бяла за 2018 г.

Общински съвет – Бяла прие Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на Община Бяла за 2018 г. Определено е предвиденото ползване на дървесина в Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на Община Бяла за 2018 г. да се предостави чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез провеждане на търг с тайно наддаване от следните отдели и подотдели:

1. гр. Бяла: 20 „о”, 20 „р”; 20 „и1”; 21 „ж1”; 21 „н2”; 21 „н3”; 21 „п3”; 32 „ц”; 45 „е”; 311„в”; 314 „з”; 314 „п”; 315 „ж“; 315„и”;
2. с. Лом Черковна: 70 „б”, 72 „к”, 72 „л”, 72 „н”, 74 „в”, 74 „т”, 74 „ф”, 78 „ф”, 78 „ч”;78 „ц”;
3. с. Бистренци: 60 „в”;60 „г”;
4. с. Пет Кладенци: 123 „и”, 123 „к”, 311 „с”, 326 „р”, 326 „т”;326 „ч”;326 „я”;326 „з1”;
5. с. Копривец: 111 „о”, 327 „х1”;
6. с. Полско Косово: 15 „к”;16 „е”;
7. с. Ботров: 182 „в”, 182 „н”;
8. с. Стърмен: 12 „у”, 12 „ц”, 12 „ч”, 12 „ш”;12 „щ”;12 „д1”;
9. с. Дряновец: 61 „ж”, 64 „п”;
10. с. Босилковци: 14 „б”; 14 „в”;14 „г”.

Определени са и начални тръжни цени при провеждане на процедури както следва:

№ по ред Тип дървесина

(черен бор)

Цена

лв/м3 (без ДДС)

(плътни)

1 Едра дървесина за бичене

–   над Ø 30 см

–   Ø 18-29 см

 

50,00

45,00

2 Средна дървесина за бичене Ø 15-17 см 35,00
3 Технологична дървесина

–      средна

–      дребна

–      от дърва

 

30,00

30,00

30,00

№ по ред Тип дървесина

(акация)

Цена

лв/м3 (без ДДС)

(плътни)

1 Едра дървесина за бичене

–   над Ø 30 см

–   Ø 18-29 см

 

55,00

50,00

2 Средна дървесина за бичене Ø 15-17 см 45,00
3 Технологична дървесина

–      средна

–      дребна

–      от дърва

 

37,00

37,00

37,00

Сподели:

Още новини от деня