община русе

Приет е Годишен план на дейностите за 2021 г. в изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2020-2022)

Предложеният проект на Годишен план на дейностите за 2021 г. в изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе, приета с Решение №361 на Общински съвет – Русе, по Протокол №16/14.12.2020 г. е разработен в изпълнение на разпоредбата на чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Стратегическият документ е съобразен със заложените в общинската стратегия оперативни цели и мерки, въз основа на анализа за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе. В изпълнение на изискванията на чл. 197, ал. 3 от ЗПУО Годишният план за 2021 г. е съгласуван с началника на Регионалното управление по образование – Русе.

Документът описва дейностите и очакваните резултати, посочени са срокове, финансиране и отговорни институции на местно ниво за осигуряване на подкрепа за личностно развитие, описани в перспективите от Общинската стратегия, въз основа на изводите в анализа, стратегическите и оперативни цели, необходимите мерки и дейности в областта на подкрепата за реализиране на поставените цели.

Днес Общинският съвет в Русе прие Годишен план на дейностите за 2021 г. в изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2020-2022).

Сподели: