Приет е отчет за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2020 година в Две могили

С Решение № 273 по Протокол № 15/29.12.2020 е приет график, относно изготвяне и представяне на отчети и информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили.

Съгласно същия за м. април 2021 г. е предвидено представяне на Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Две могили през 2020 г.

Днес общинските съветници в Две могили приеха отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Две могили за 2020 г.

С Решение № 291, взето на заседание на Общински съвет – Две могили по Протокол № 13/15.07.2016 г. е приета Общинска стратегия за развитие на социални услуги 2016 – 2020 г.

Общинската стратегия следва принципите на законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните подзаконови нормативни актове.

Целта на Стратегията е да определи приоритетите в областта на социалните услуги в общността на местно ниво, съобразени със специфичните потребности на населението в Община Две могили.

            Изпълнението на дейностите по Стратегията цели да създаде условия за изграждането на социални услуги в общността, фокусирани върху подкрепата на подпомаганите лица за осъществяването на ежедневните дейности и социалното им включване.

            В резултат от проучване са очертани основните фактори, които формират рисковите групи, нуждаещи се от социални услуги, както и причините, пораждащи конкретната ситуация на неравнопоставеност на уязвимите групи от населението на основата на социалноикономически и други неблагополучия.

Население – демографска характеристика

Демографската картина за Община Две могили, както и за цялата страна е неблагоприятна, населението е застаряващо както в резултат на естествените процеси на раждаемост и увеличаващата се смъртност, така и в резултат на протичащите миграционни процеси, които с годините нарастват. Застаряващото население се счита за относителен дял в общата численост на населението, което води до създаване на предпоставки за повишен риск от социално изключване в определена възрастова група (най-възрастните).

Населението по постоянен и настоящ адрес по донни на ГРАО гр. Две могили

     НАСЕЛЕНО МЯСТОнаселение по постоянен адреснаселение по настоящ адрес
ОБЩООБЩО
2017 г.Община Две могили9 7158 998
2018 г.Община Две могили9 5968 696
2019 г.Община Две могили9 4528 636
2020 г.ОбщинаДве могили9 3567 527

Образование

На територията на Общината има три общински училища и две детски градини с прилежащи два филиала. Училищата са две средни, от които едното е общообразователно, а другото – професионална гимназия и едно основно училище. Специалностите в професионалната гимназия са: Агроекология, Механизация на селското стопанство, Растителна защита и агрохимия и Производител на селскостопанска продукция.

ДГ „Първи юни”- с. Баниска

Броя на децата през учебната 2020/2021г. в ДГ „Първи юни” с. Баниска и филиал „Детелина” с. Бъзовец е 53 (към януари 2021 година)..

ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили

Броят на децата в ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Две могили и прилежащия филиал „Олга Жекова” – с. Кацелово за учебната 2020/2021 г. е 135 деца (към януари 2021 година).

ОУ „Христо Ботев“ – с. Баниска

Броят на децата от ОУ „Христо Ботев“ с. Баниска е 46 ученика (към януари 2021 година).

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили

Броят на децата в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Две могили е 405 ученика (към януари 2021 година).

ПГСС „К.А.Тимирязев“ гр. Две могили

Броят на обучаващите се ученици към януари 2021 година е 167 ученика.

          Здравеопазване

Населението на Община Две могили се обслужва от 5 Общопрактикуващи лекаря, 4 стоматолога, 1 педиатър, 1 ендокринолог, 1 гинеколог, 1 вътрешни болести. Лаборатория има 1 път месечно.

За оказване на  спешна помощ в гр. Две могили има Филиал на Център за медицинска спешна помощ, който разполага с една линейка и обхваща цялата територия на община Две могили и част от селата на близките общини, както и главния път Бяла-Русе при ПТП.

Община Две могили има сключен договор с МБАЛ „Юлия Вревска – Бяла” ЕООД за предоставяне на Рехабилитационни услуги и извършване на медицински прегледи от специалисти по график в Медицинския център в града.

 Лечебни заведения МЕДИКА – Русе организираха през 2020 г. безплатни прегледи от специалисти – съдов хирург и  кардиолог.

            Със съдействието на „Ротари клуб Русе”, съвместно с медицински специалисти от Комплексния онкологичен център – Русе през м. октомври 2020 г. се проведоха медицински изследвания /скрининг/ с цел ранно откриване на рак на простатата у мъже над 45 годишна възраст.

          Трудов пазар в статика

1. Регистрирани  безработни лица  – 435 – 21,7 % от всички регистрирани в БТ – Бяла.

            2. Структура на регистрираните безработни.

 • По пол

            Безработните жени, регистрирани в ДБТ-Бяла – Община Две могили към 28.02.2021 г. са 208. Относителният дял на жените в общата съвкупност на регистрираната безработица е 47,8%.

 • По професионален признак.

Професионалната структура на безработните се характеризира с висок устойчив дял на регистрираните лица без квалификация – 272.

Относителният им дял към 28.02.2021г. е 62,5%. Регистрираните безработни с работническа професия са 134  – 30,8 %, а специалистите са 29 – 6,7%.

 • По образование

            С висше образование                                    12        2,8 %

            Със средно образование                             182      41,8 %

            С основно образование                                 42        9,7 %

            С начално и по-ниско образование                       199      45,7 %

 • По възраст

       До 19 г.                   1        0,2 %

                           От 20 до 24 г.       15        3,4%

       От 25 до 29 г.       21        4,8 %

                         От 30 до 34 г.       35        8,0 %

                           От 35 до 39 г.       43        9,9 %

       От 40 до 44 г.       51      11,7 %

                           От 45 до 49 г.       55      12,6 %

       От 50 до 54 г.       62      14,3 %

       Над 55 г.             152      34,9 %

Равнището на безработица към 28.02.2021г., изчислено на база икономически активното население, по данни на Агенция по заетостта възлиза на 12,8 %.

Трудовия пазар в динамика.

Новорегистрираните безработни и тези с възобновена регистрация през м. февруари са 27, от тях младежи до 29 години 2.

Свободни работни места, обявени от работодателите през м. февруари 2021 г. – 29.

Постъпили на работа през месеца общо 38, от които насочени от трудовите посредници на първичния трудов пазар /без програми и мерки за заетост/ – 24 безработни лица.

Свободни работни места към 28.02.2021 г – 2.

            Безработицата може да се приеме като основен рисков фактор, свързан с доходите и стандарта на живот на хората в трудоспособна възраст. От групата на безработните най-засегнати са от 50 г. и над 55 годишна възраст, което показва, че лицата от горните възрастови групи са най-неконкурентни и най-трудно намират трудова реализация. Голяма част от безработните в общината са без квалификация или с работническа професия, които са с ниско ниво на образование.

            Безработицата на трудоспособните хора се отразява на качеството на живот на всички членове на семейството, особено на децата.

Ниски доходи на хората в надтрудоспособна възраст:

            От всички хора в пенсионна възраст, които срещат трудности по отношение на доходите, най-засегнати са хората с минимален размер на пенсиите и хората на пенсионна възраст, които по различни причини нямат пенсия. Последната група е много трудна за идентифициране поради липсата на данни, но в нея попадат хора, които продължително време са работили без да се осигуряват.

Структура и численост на семейството (непълни, многодетни семейства, с повече нетрудоспособни членове).

През последните години нараства броя на двойките, които съжителстват и отглеждат своите деца без наличие на брак.

Структурата и броят на членовете на семейството са от съществено значение при разпределяне на разходите между тях. В тази връзка най-засегнати са семействата, в които има повече нетрудоспособни членове, многодетните и непълни семейства.

Програми за заетост към Община Две могили през 2020 г.:

• НП „Помощ за пенсиониране” финансирана от държавния бюджет. Едно лице е назначено на длъжност „Общ работник” за период от 01.10.2020г. до 30.09.2022 г. на 8 часа. В програмата могат да участват лица в пред пенсионна възраст. Стойност на програмата е 19 860,00 лв.

• НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” финансирана от държавния бюджет. Програмата се реализира в гр. Две могили. Назначено е едно лице на длъжност „Общ работник” за периода от 25.09.2018 г. до 24.09.2020 г. (за срок от 2 години) на 8 часа. В проекта могат да участват трудоустроени лица. Общата стойност на проекта е 17 100,00 лева.

•„Регионална програма за заетост 2020” финансирана от държавния бюджет. Назначени бяха 6 лица на длъжност „Работник поддръжка на пътища” за периода от 03.08.2020 г. до 02.12.2020 г. (за срок от 4 месеца) на 8 часа. Общата стойност на проекта е 17 453,82 лева.

• НП „Помощ за пенсиониране” финансирана от държавния бюджет. Програмата се реализира в гр. Две могили. Назначено е едно лице на длъжност „Общ работник” за период от 08.08.2018 г. до 07.08.2020 г. Стойността на програмата е 17 200,00 лв.

• Проект „Нови умения – нови възможности” в партньорство с КНСБ и Агенция по заетостта – 15 безработни лица преминаха обучение за професионална квалификация по професия „Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване”, като две от лицата бяха назначени на стаж за 3 месеца. Стойността на проекта за стажуване е 4 620,00 лв.

Проект по процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1. Проекта стартира с подписване на договор през 2019 г. по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Дейности  по ОПРЧР са:

– направление I. „Подобряване на достъпа до заетост“ – от 01.09.2019 г са назначени на работа 10 лица отговарящи на целевата група за 1 година; След подписване на допълнително споразумение за увеличаване срока на договора са назначени още 10 лица за 1 година  на длъжност „общ работник”.  Дейността ще приключи на 31.12.2021 г.

– направление II. „Подобряване на достъпа до образование“;

– направление III. „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”;

– направление IV. „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“.

Предвидените дейности по ОПНОИР са:

– допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;

– осигуряване на психологическа подкрепа за децата в двете детски градини  – насърчаване участието на родителите във възпитателния процес;

– работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;

– преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

Проекта е съобразен с основната визия в политиката на община Две могили за подобряване на жизнената среда и повишаване европейското самочувствие на гражданите, като изпълнението му е насочено към:

• Създаване на структури за активизиране на ромската общност;

• Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи;

• Нуждаещи се от социална подкрепа;

• Преодоляване на изолацията на маргинализираните групи и интегрирането им в обществото;

• Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблемите си;

• Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение.

Изискванията по програмата, да участват неправителствени организации и учебни заведения при реализацията на дейностите.

Партньори на община Две могили, са по ОП РЧР:

 • Сдружение „Карпе Дием“
 • Сдружение „Инициативи обединена Европа“

По ОП НОИР:

 • Фондация „Устойчиво развитие Русе“
 • Детска градина „Първи юни“, с. Банинска
 • Детска градина „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Две могили
  Хора с увреждания на територията на Община Две могилибр. лица
общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания735
общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна възраст16
общ брой на лицата с трайни увреждания751
общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст324
общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в домашна среда16
брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда57
общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства33
брой на пълнолетните лица с психични разстройства в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда1
общ брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения64
брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда12
общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания559
брой на пълнолетните лица с физически увреждания в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда40
общ брой на пълнолетните лица с деменция1
брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда1
общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания39
брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда3
брой на живеещите в домашна среда деца с трайни увреждания16
общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с определена чужда помощ73
брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ59

Обект на социално подпомагане:

 • Под линията на бедност (чл. 9 от ППЗСП) – 76 случая;
 • Лица/семейства с достъп да целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2020 г. /2021 г. – 688 случая;

–      В т.ч. лица с увреждания или здравословни проблеми – 242 случая;

 • Възрастни лица, ползващи специализирани институции в други общини за 2020 г. – 2 лица;
 • Постъпили заявления на лица за ползване на социални услуги за 2020 г. – 15 броя заявления;

Разпределени по населени места:

            гр. Две могили  11 бр.

            с. Чилнов           1 бр.

            с. Могилино      1  бр.

                        с. Острица       1 бр.

                        с. К. Върбовка  1 бр.

      Целева група:

              „Умствена изостаналост”;

             „Деменция”;

             „Физически увреждания”

Вид социална услуга:

ЦНСТПЛУИ- 1 бр.

ЦСРИ гр. Русе – 1 бр.

            ДПЛД гр. Русе – 1 бр.

            ДЦПЛУ – 10 бр.

            ЦСРИ гр. Борово – 1 бр.

            ДСХ с. Бистренци – 1 бр.

Социални услуги за лица с увреждания на територията на Община Две могили:

             „Център за настаняване от семеен тип”

            „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” е с капацитета 15 лица, който към момента е запълнен. Целевата група на потребителите на услугата е „умствена изостаналост”, имат потребност от 24-часова грижа. Създадена е среда за живот близка до семейната, при която лицата получават необходимата индивидуализирана подкрепа за водене на относително самостоятелен живот. Всяко лице разполага с лично пространство и с пространство за общи дейности с останалите лица и екипа на ЦНСТПЛУИ.

Персоналът е определен в зависимост от капацитета, съобразно с Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. От необходимите 13,5 щатни бройки в ЦНСТПЛУИ са заети 11. Незаети са 2,5 бр. Потребителите на ЦНСТПЛУИ са пълнолетни лица, с висока степен на зависимост от грижа, асоциирана с определените от органите на медицинската експертиза вид и степен на увреждане. Съобразявайки се с характеристиките на заболяванията на целевата група, дейностите, които се извършват са ограничени. В повечето случаи лицата са напълно зависими от второ лице, некомуникативни и не проявяват интерес към индивидуални или групови занимания. Въпреки това ежедневно вземат участие във физически занимания.

Бюджет на ЦНСТ:

ГодинаБрой потребителиДържавно финансиранеДофинансиране от общинатаЗадължения в края на периода /неразплатени/Общо разходи за услугата
202015236 466,00000

„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” с капацитет 10 потребителя. Услугата е разкрита на 01.12.2019 г. Финансира се на основание чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от ЗСП. Целевата група е пълнолетни лица с увреждания. За функционирането на услугата се използва сградата на бившата детска ясла – първи етаж. Община Две могили реновира и оборудва помещенията. Сградата има достъпна среда за предвижване на хора с увреждания.

Потребителя има право да ползва следните социални услуги:

 • Дневна грижа;
 • Подобряване физическото, интелектуалното и емоционално състояние;
 • Спортно-оздравителни и рехабилитационни дейности;
 • Психологична помощ и терапия;      
 • Речево – говорна терапия; 
 • Организиране на свободното време на потребителите в социалната услуга;
 • Организиране на празнични мероприятия и екскурзии;
 • Осъществяване на дейности, популялизиращи социалната услуга;
 • Експертно-консултативна дейност;
 • Социални услуги /връзка с институции, консултации, културотерапия, развлечение/;
 • Медицински услуги /измерване на кръвно налягане и пулс, тегло, кръвна захар, провеждане на терапия назначена от лекар/;
 • Рехабилитационни услуги /гимнастика и лечебна физкултура, лечебен масаж/;
 • Трудотерапия;
 • Музикотерапия.

 Бюджет на ДЦПЛУ:

ГодинаБрой потребителиДържавно финансиранеДофинансиране от общинатаЗадължения в края на периода /неразплатени/Общо разходи за услугата
20201077 025,00000

Домашен социален патронаж е специализирано звено за социални услуги, действащо на територията на Община Две могили. Предоставя се от Общинско предприятие „Обществено хранене”. Предприятието предлага столово хранене на учениците от СУ в гр. Две могили. Броя на хранещите се е непостоянен, варира между 60 и 80 деца. Предприятието предоставя кетеринг на социалната услуга ЦНСТПЛУИ.

Услугата Домашен социален патронаж е с капацитет 200 лица, към края на 2020 г. са заети 152 бр. Потребителите заплащат месечна такса.

Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.” в община Две могили, изпълнявана по Договор № ФС01-0464/23.04.2020, със срок на изпълнение от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г. Потребителите, ползвали услугата ежедневно са 170, като включени при изпълнението на проекта с натрупване 188 бр. Стойността на проекта е 62 118,00 лв. Средствата са от Фонд «Социална закрила» към АСП. Програмата включва: приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд се оказа в голяма степен значима помощ, тъй като чрез нея има реална възможност, най-бедните и уязвими хора да продължават да имат храна от една страна и от друга да могат да я получат в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това.

За да се осигури бързо стартиране на дейността и своевременно насочване на ресурса се използват установените процедури и създадените партньорства, както по операция „Осигуряване на топъл обяд“ по оперативната програма, която се реализираше до 30.04.2020 г. и в последствие беше продължена чрез Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“, финансирана от националния бюджет, за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19.

През м. декември 2020 г. Община Две могили предприе кандидатсване по Оперативна програма за храни и / или основно материално подпомагане, Операция „3.1- Топъл обяд в условията на COVID-19”. Програмата се предоставя от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г. – за 120 лица.

            В съответствие с основните принципи на Европейския стълб на социалните права, операцията е планирана в отговор на пандемията от COVID-19 в страната и осигурява подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората. В съответствие с целите на операцията, целевите групи са:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Предоставяне на грижи за възрастни и стари хора от техните близки:

            С настъпването на стареенето започва общо физическо и психическо снижаване. Развива се и реакция на личността спрямо този процес. В този смисъл се обуславя необходимост от полагане на грижи за възрастните хора. Грижата за възрастните хора традиционно се възприема като задължение на техните деца, но през последните години все по-рядко различните поколения живеят заедно, не само в различни жилища и градове, а често и в различни държави. В тази връзка развитието на социални услуги в подкрепа на грижите за възрастните хора се възприема като облекчение и за двете страни. Групите, които могат да се формират във връзка с грижата или отсъствието на грижа са: самотни стари хора, които живеят сами; възрастни хора, в т.ч. и хора с увреждания, настанени в специализирани институции.

            Механизъм  личната помощ

Механизъм лична помощ се изпълнява в Община Две могили от лятото на 2019 г. в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. Право на участие имат:

1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Ползватели на лична помощ са лица с увреждания, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за ползване на лична помощ. Направленията се изготвят от ДСП – Две могили, услугата се предоставя от община Две могили след подаване на Заявление-декларация от лицето. Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове за лична помощ.

Включени в механизма са45 лица с увреждания над 90% с чужда помощ. Направлението е със срок на ЕР ТЕЛК. Сключени са 45 трудови договора с лични асистенти, които полагат грижи за потребителите. В програмата участват четири деца до 14 годишна възраст, обгрижвани от родител. От 18 г. до 29 г. -1 потребител, на възраст от 30 г. до 55 г. – 20 потребителя, от 56 г. до 65 г. – 4 потребителя и над 65 г. – 11 потребителя.

Механизма за лична помощ е отворена процедура и всеки отговарящ на условията може да кандидатства през целия месец, но договорите се слючват само на първо число от месеца, по условие в ръководството.

През месец февруари 2020 г. община Две могили кандидатства по националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”. Сключен е договор с Агенция по заетостта с № 701-0019-20-11024, със срок на изпълнение от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г. Стойността на програмата е 50 006,00 лв.

В програмата са наети 21 домашни помощника, които обслужват 24 потребителя.

Съгласно изискванията на програмата, кандидати са лица:

 • с от 80% до 89,99% на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
 • на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

По условие на програмата, домашните помощници са безработни лица, регистрирани в Дирекци Бюро по труда.

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” по ОП РЧР, целта на проектното предложение е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. От услугата са се възползвали 55 лица. Срока на изпълнение на проекта е от м. март 2020 г. до м. април 2021 г. Стойността на проекта е 76 845,00 лв.

През м. декември 2020 г. със заповед от Агенцията за социално подпомагане, община Две могили разкри нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, която се финансира от държавния бюджет, за 2021 г., за срока от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. Социалната услуга ще подпомогне нуждаещите се лица в тяхното ежедневие, съобразно индивидуалните им потребности – самообслужване, придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация. Това са лица над 65 години, самотноживеещи лица, лица с хронични заболявания, лица с трайни увреждания, които не попадат в обхвата на Закона за личната помощ. Назначени са 34 потребителя, за които се грижат 24 асистента.

Хуманитарни помощи, предоставени от БЧК.

            През месец август 2020 г., са раздадени на 14 човека хранителни пакети по дейност „Солидарност Между поколенията“ по проект „Подкрепа на възрастните хора“, Финансиран от Турски червен полумесец и БЧК. През месец ноември 2020 г. хранителен пакет за лица засегнати от епидемичната обстановка в следствие на Covid 19, както и комплект дезинфектанти получиха 105 човека. През м. октомври 2020 г. хранителни пакети /22 кг./ бяха раздадени на около 700 лица от общината по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица.

Тази мащабна хуманитарна програма е много необходима за уязвимите хора, живеещи в крайна бедност, като броят им постоянно нараства съобразно разширяващия се кръг на групите, подлежащи на подпомагане. Продукти се предоставят и на потребителите на социалните услуги на територията на община Две могили.

Клубове

            На територията на Общината има 11 пенсионерски клуба и 1 клуб на хора с увреждания. За нуждите на клубовете са предоставени помещения, като разходите за ток, вода, отопление са за сметка на Общинския бюджет. През м. септември 2020 г., по идея на русенските доброволци от Ресурсния център за подкрепа на възрастните хора, чиято кауза е Повишаване на информираността на обществото за проблемите на възрастните хора и насърчаване на тяхното участие в гражданския диалог за защита на техните права и развитие на техния потенциал, за да са полезни на останалите и за себе си се организира фестивал „Млади в старостта“. С организирането на фестивала са създадени условия за възможностите на информираността; представяне на добри практики от живота на възрастните хора; популяризиране на дейността на ресурсния център и БЧК Русе и привличане на партньори и съмишленици.

          Рискови групи: Деца

            Деца, отглеждани в семейства с риск

Липсата на жилище, ниски доходи, многодетни семейства е предпоставка за обективни трудности при отглеждане на деца. Специфичен проблем за децата от семейства в неравностойно положение е ниското качество на живот и влошения социално-психологически климат в дома. Помощите за безработни не могат да компенсират цялостния проблем на семействата в риск. Невъзможността за справяне със ситуацията е предпоставка за явления като домашно насилие, стрес, депресия,  разпадане на семействата, изоставяне на деца и др., които водят до редица други неблагоприятни последици.

            През отчетната 2020 г. има регистрирани 76 случая на деца в риск. С тях са работили Одел „Закрила на детето” и „Центъра за обществена подкрепа” гр. Две могили.

            Деца, жертва на насилие или трафик

На територията на общината няма малолетни и непълнолетни извършители на тежки престъпления. Няма регистрирани рецидиви и криминални деяния, както и деца, жертви на насилие, проституция, употребяващи упойващи вещества и наркотици. Няма регистрирани случаи на трафик на деца. Изградена е партньорска мрежа между институциите, относно постъпили сигнали за насилие и прилагане на адекватни мерки за закрила на децата. Създаден е Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие. В него са включени социални работници, представители на местната власт, на полицията и други институции за предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на децата.

            Деца с девиантно или проблемно поведение

            Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ в гр. Две могили си взаимодейства с „Център за обществена подкрепа” и отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” Две могили използвайки специалисти: психолог, социални работници – педагози, които оказват помощ на родителите в следните дейности: „Семейно консултиране и подкрепа на биологичното семейство”, „Превенция на отпадане от училище” и др. Обществените възпитатели при МКБППМН активно работят с всички ученици, за които е получен сигнал за допуснати системно много неизвинени отсъствия, деца в рискови групи, деца показали агресивно поведение.

През отчетния период не са постъпвали заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители от училищата на територията на община Две могили. Членове на МКБППМН не са участвали в Училищни комисии по превенция през отчетния период.

Общественият възпитател е провеждал периодични срещи с родители на деца, извършили противообществени прояви и с разгледани възпитателни дела с цел изясняване на проблемите в поведението на детето и намиране на решения.

През отчетния период нямадеца с асоциално поведение, поставени под настойничество/попечителство.

            На територията на Община Две могили има три училища, като броят на учениците в тях е 621 към 01.12.2020 г. по данни от НЕИСПУО. През изминалата 2020 г. и във връзка с образуваните възпитателни дела, не се наблюдава повишаване на противообществените прояви, не са констатирани умишлени вреди или жестокости. Регистрираните противообществени прояви са кражби, бягство от дома, разрушаване на общинско имущество.

През 2020 г. няма регистрирани криминални деяния от футболни агитки, както и участие на малолетни и непълнолетни в тях. Няма регистрирани противообществени прояви на насилие, мотивирани от расова, верска и етническа омраза.

Не са настанявани малолетни и непълнолетни във Възпитателни училища, интернати или Социално-педагогически интернат.

            Възпитателни дела:

През 2020 година са образувани 7 възпитателни дела, като 6 от тях са след постъпили Постановления от Районна Прокуратура – Русе, а едно е след насочване от РУ на МВР- Две могили. Четири от тях са за извършено деяние по чл. 194, ал. 1 от НК /кражба/, едно по чл. 345, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК /управляване на МПС без регистрационна табла/, две по чл. 216 от НК /увреждане на чужда вещ/.

Всички дела през отчетния период са приключени. Не са получавани сигнали за извършени повторни деяния.

Не са констатирани нарушения от съвместната дейност на Местната комисия и намиращите се на територията на общината институции, с които тя е в непрекъснат контакт.

Наложените възпитателни мерки на малолетните и непълнолетните през отчетния период са както следва:

Мерки по чл. 13 от ЗБППМНБрой мерки към малолетни и непълнолетни по чл. 13
Предупреждение1
Поставяне под надзор на обществен възпитател2
Забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакт с определени лица.3
Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение на полагане на засилени грижи.1
Определена работа в полза на обществото4

Наложени мерки на родители на деца, извършили противообществени прояви по чл. 15 от ЗБППМН:

През отчетния период в МКБППМН е постъпило едно решения по отношение на непълнолетни, с което е осъден на наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, изпълнението е отложено за срок от 2 години.

Консултативни кабинети (Центрове за социална превенция):

МКБППМН няма създаден Консултативен кабинет съответно с изискванията на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Съдействие относно психологическата работа с деца с проблемно поведение и техните родители оказва Центъра за обществена подкрепа – гр. Две могили. Към настоящия момент едно от децата с регистрирана противообществена проява е заявено като потребител на услуги в Центъра.

Не са констатирани случаи за нарушаване правата на детето, съгласно конвенцията на ООН и Закрила на детето. Правата на децата във всички съдебни и административни производства са осигурявани с присъствието на представител на Отдел „Закрила на детето”.

Деца, настанени в приемни семейства

В Община Две могили са обучени и утвърдени две приемни семейства /едно в гр. Две могили и едно в с. Чилнов/ с настанени 3 деца. Услугата се предоставя по утвърдени стандарти и критерии, регламентирани в Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му и други нормативни документи, касаещи предоставянето на специализирана закрила и социални услуги за деца.

  Подпомогнати през отчетния период деца от ДСП    СЛУЧАИ /БРОЙ
– еднократна помощ при раждане на живо дете – чл. 6 от ЗСПД66 случаи/ 70 деца
– месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година – чл. 8 от ЗСПД45 случаи/ 45 деца
– месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст – чл. 7 от ЗСПД.482 случаи/ 731 деца
– целеви помощи за първокласници, записани през учебната 2020/2021 г. в СУ „ Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили и в ОУ „Хр. Ботев” – село Баниска – чл. 10а от ЗСПД38 случаи/ 38 деца
– еднократна помощ за превенция на изоставянето, за реинтеграция на дете, за отглеждане на дете при близки или роднини и за дете настанено в приемно семейство – чл. 48 от ППЗЗД. 2 деца
– месечна помощ за дете, настанено за отглеждане при близки или роднини и за дете, настанено в приемно семейство – чл. 49 и 50 от ППЗЗД.27 деца
– Приети сигнали за наличие на деца в риск76 сигнала
– Месечна добавка за деца с трайни увреждания – чл. 8д от ЗСПД16 случаи
Общ брой деца16 деца
1. На родители/осиновители15 случаи
– брой деца15 деца
2. На семейства с деца настанени по реда на чл. 26 ЗЗД1 случай
– брой деца1 дете
-Месечна помощ за лица с увреждания по чл. 9 от ППЗСП5 лица

През 2020 г., с Решение на Общински съвет – Две могили  от бюджета на общината на 27 семейства са изплатени еднократна финансова помощ за раждане на дете. Условията и реда за отпускане на помоща са определени в Наредба № 10 на община Две могили. Отпуснати са помощи на 2 семейства за подпомагане от Наредбата за пожар и здравословно състояние.

В подкрепа на уязвимите семейства и деца в община Две могили работят специалисти в социална услуга „Център за обществена подкрепа, която обхваща всички населени места от общината. Дейностите в центъра са насочени към превенция на изоставяне, превенция на насилие и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, развиване на самостоятелни умения, приемна грижа, превенция на отклоняващото се поведение. Ползвателите се насочват от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” и други свързани структури – детски градини, училища, общинска администрация, МКБППМН. Капацитета на услугата е 40 потребителя. В Центъра за обществена подкрепа през 2020 г. са предоставени следните социални услуги:

 •  „Ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности /СОП/“;
 • „Превенция на отпадане от училище“;
 • „Превенция на отклоняващото се поведение“;
 • „Семейно планиране“;
 • „Деинституционализация и реинтеграция на деца, при които има възможност за връщане в семейна среда“;
 • „Семейно консултиране и подкрепа“;
 • „Подкрепа на приемна грижа“;
 • „Обучение на приемни родители“;
 • „Осиновители – осиновени деца“;
 • „Оценка на родителски капацитет“;
 • „Подкрепа на родители и грижещи се, отглеждащи дете в ранна детска възраст (от 0 до 6 г.)”.
 • „Консултиране на деца и родители от семейство преди, по време и след развод/раздяла“.

През 2020 г. Центъра е работил със 108 потребители.

Разпределението на работата по услуги е както следва:

 • Услуга „Ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности /СОП/“ – 4 потребители;
 • Услуга  „Превенция на отпадане от училище“ – 12 потребители;
 • Услуга „Превенция на отклоняващото се поведение“ – 6 потребители;
 • Услуга „Семейно консултиране и подкрепа“ – 47 потребители;
 • Услуга „Обучение на приемни родители“ – 3 потребители;
 • Услуга „Подкрепа на приемна грижа“ – 17 потребители;
 • Услуга „Подкрепа на родители и/или грижещи се, отглеждащи дете в ранна детска възраст (от 0 до 6 г.) – 14 потребители;
 • Услуга „Оценка на родителския капацитет“ – 2 потребители.
 • Услга „Деинституционализация и реинтеграция на деца, при които има възможност за връщане в семейна среда“ – 3 патребители.

През отчетният период три приемни семейства прминаха през процедура за надграждащо обучение.

            Средно месеченият капацитет на Центъра за работа с потребители е 48 потребители, при определен задължителен капацитет от 40 потребители месечно.

Насочени потребители:

 • От отдел „Закрила на детето“ с направления са:
 • Услуга „Ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности /СОП/“ – 4 потребители;
 • Услуга  „Превенция на отпадане от училище“ – 8 потребители;
 • Услуга „Превенция на отклоняващото се поведение“ – 4 потребители;
 • Услуга „Семейно консултиране и подкрепа“ – 30 потребители;
 • Услуга „Обучение на приемни родители“ – 3 потребители;
 • Услуга „Оценка на родителския капацитет“ – 2 потребители;
 • Услуга „Подкрепа на приемна грижа“ – 17 потребители;
 • Услуга „Подкрепа на родители и грижещи се, отглеждащи дете в ранна детска възраст (от 0 до 6 г. ) – 11 потребители.
 • Услга „Деинституционализация и реинтеграция на деца, при които има възможност за връщане в семейна среда“ – 3 патребители.
 • С предложения от средните училища:
 • Услуга  „Превенция на отпадане от училище“ – 4 потребители;
 • Услуга „Превенция на отклоняващото се поведение“ – 1 потребител;
 • Услуга „Семейно консултиране и подкрепа“ – 3 потребители.
 • С предложение от детската градина:
 • Услуга „Семейно консултиране и подкрепа“ – 1 потребител;
 • Услуга „Подкрепа на родители и грижещи се, отглеждащи дете в ранна детска възраст (от 0 до 6 г. ) – 3 потребители.
 • Самозаявени:

Услуга „Семейно консултиране и подкрепа“ – 13 потребители.

 • С предлжение от МКБППМН:

–   Услуга „Превенция на отклоняващото се поведение“ – 1 потребител.

В Центъра за обществена подкрепа се предоставят  следните социални услуги:

1. Ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности  /СОП/.

Предоставя се възможност на децата да бъдат отглеждани в семейна среда, да получат качествени социални грижи и помощ, както и да се интегрират в живота на общността. Услугата дава на родителите шанса да се включат по активно в обществения живот, да се реализират професионално и да преодолеят социалната изолация.

2. Превенция на отпадане от училище.

Основната цел на усугата е преодоляване на причините (етнически, социални, образователни, поведенчески), водещи до отпадането от училище чрез оказване на конкретна помощ и подкрепа на децата от рискови групи, застрашени от отпадане.

3. Превенция на отклоняващото се поведение при деца.

Основната цел на услугата е да се окаже помощ и подкрепа на децата с отклоняващо се поведение, чиито проблеми са комплексни и обхващат цялото семейство. Традиционно тези деца са обект на санкции и наказания. Работата с дете и семейство е комплексна и цели възтановяване и подобряване на връзката и взаимоотношенията между детето и неговото семейство и значимите за него възрастни.

4. Семейно консултиране и подкрепа на биологичното семейство.

Основната цел на услугата е чрез социални, правни и психологически консултации да се повиши родителския капацитет за преодоляване на пробемите, свързани с детето и излизане от семейната криза.

5. Семейно планиране.

Основната цел е да се предотврати изоставянето на деца в институции чрез семейно планиране и контрацептивна просвета.

6. Деинституционализация и Реинтеграция на деца, при които има възможност за връщане в семейна среда.

Основната цел на усугата е интегриране и реинтегриране в семейна среда на деца, настаненени в специализирани институции като мярка за закрила, в съотвествие с Плана за действие по случая, изготвен от ОЗД. За тази цел се подготвя, подкрепя и оценява развитието на отношенията на децата, настанени в институция с техните семейства.

7. Промоция и работа по Приемна грижа”.

Чрез услугата се дава възможност да се създадат условия за устойчива промяна в живота на деца в социална изолация и промотиране на доброволната и професионална приемна грижа, оказване на помощ и подкрепа на семейства, които желаят и са подходящи да им осигурят временна закрила, грижа, помощ, подкрепа и дом, докато собствените им семейства се справят с пробемите.

Центъра работи с квалифициран персонал, който осъществява всички дейности по качествено предоставяне на услугите. Всеки специалист се стреми да прилага индивидуалния подход в работата с всяко дете, а в голям брой от случаите се работи в екип, като се включват и външни специалисти, съвместно планират предоставяната услуга да е полезна за детето и семейството

За всички потребители се прилагат правилата, съгласно ЗЗД, ЗСП, ППЗСП и Методиката за условията и начина на предоставянена социаните услуги в ЦОП.

Към Центъра функционират терапевтични ателиета: „Приложни изкуства”, „Направи си сам”, „Градинарство”, „В света на професиите”, „Готварство”, „Празници и обичаи“, „Ние и книгите“. За потребителите на центъра са организирани групови мероприятия, екскурзии и изгледи сред природата. Отбелязвани са годишнини, рожденни дни, тържества. За мероприятията се изработват тематични картички и предмети.

Специалистите в центъра са преминали следните обучения през 2020 г.:

 • „Управление на конфликти“
 • „Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкреп. Управление на случай при ползване на социални услуги. Работа в малки групи. Вътрешен мониторинг на предоставянето на социални услуги. Спазване на критериите и стандартите за социални услуги“
 • „Адаптиране на работните места в социалните услуги и защита на работещите и ползвателите в извънредна епидемична обстановка“.
 • „Предизвикателствата пред социалните услуги в ситуация на законови промени в социалната сфера“./Закона за социалните услуги, в сила от 01.07.2020 г.
 • „Психология на ранното детско развитие“

През 2020 г. са проведени 3 супервизии на екипа с цел подпомагане на развитието на професионалните компетентности и познания на експертите във връзка с работата им с деца и семейства и повишаване на качеството на предоставяните услуги.

Бюджет на ЦОП:

ГодинаБрой потребителиДържавно финансиранеДофинансиране от общинатаЗадължения в края на периода /неразплатени/Общо разходи за услугата
202040137 245,00000

Административна услуга

Общинска администрация  изготвя карти за преференциално паркиране на хора с увреждания. Картата се издава по образец, съобразен със стандартизирания модел на европейската общност от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на ЕС, относно картата за паркиране на хората с увреждания. Картите се издават на лица с трайни увреждания, регистрирани по постоянен адрес на територията на Община Две могили след представяне на медицинска експертиза за установена степен на намалена работоспособност или  определен вид и степен на увреждане 50 и над 50 %.  През 2020 г. са издадени 40 броя карти.

Като заключение можем да кажем, че общинска администрация работи по изпълнение на заложените дейности и цели в Стратегията за развитие на социалните услуги 2016-2020 г., като очакваните резултати са:

1. Подобряване на социалната закрила и преодоляване на социалната изолация на децата в риск, хората с увреждания, възрастните лица и лицата в неравностойно положение на територията на Община Две могили.

2. Създаване на гаранции и стимули за равнопоставеност на възрастните хора и хората с увреждания, ефективно упражняване на правото им на независим живот и социално включване.

В хода на работата по изпълнението на стратегията, Община Две могили успешно си сътрудничи с Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили, МКБППМН гр. Две могили, РУП гр. Две могили, представители на МТСП, АСП, и други неправителствени организации.

Сподели: