Приет е отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху кучешката популация на територията на Община Две могили за 2020 г.

Общински съвет – Две могили прие днес отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху кучешката популация на територията на Община Две могили, Област Русе за 2020 г.

С Решение № 273, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 15/29.12.2020 г. е приет График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации, които следва да бъдат представени на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2021 година.

Съгласно същия е предвидено представяне на отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху кучешката популация на територията на Община Две могили, Област Русе.

С Решение № 162 взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 16 от 18.07.2008 г. е приета Общинска програма за установяване на контрол върху кучешката популация на територията на община Две могили, Област Русе. Програмата е приета на основание чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на животните. В изпълнение на същата от 2012 г., Община Две могили възлага от части дейностите по програмата на лицензирана фирма, чрез сключване на договор за услуга, а именно Договор за овладяване популацията на безстопанствени те кучета в Община Две могили, като изпълнител по договора е Сдружение „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ – КЛОН РУСЕ”. Договорите се актуализират ежегодно. Предмета на договора включва:

  • Залавяне на безстопанствени кучета на територията на община Две могили;
  • Транспортиране на заловените кучета до мястото на „обработка”;
  • Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация против бяс и поставяне на трайна маркировка;
  • Връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета;
  • Евтаназия на неизлечимо болни кучета;
  • Издаване на паспорт за всяко куче с отразени всички извършени манипулации;
  • Последващ контрол съгласно чл. 49 от ЗЗЖ, а именно: обезпаразитяване на всеки три месеца и реваксинация срещу бяс на върнатите по места животни и отразяване на извършените манипулации в паспортите им.

            За изминалата 2020 година, на територията на Община Две могили са заловени и обработени общо 27 бр. бездомни кучета по дата и населени места, както следва:

Дата на залавянеНаселено мястоБрой кучетаИздаване на паспорт и татуиранеМанипулации
Ваксина срещу бясОбезпаразитяване за вътрешни паразитиТретира не срещу ЕктопаразитиОперации кастрация
27.01.2020 г.Две могили1 бр.дадададада
26.02.2020 г.Две могили4 бр.дадададада
05.03.2020 г.Две могили1 бр.дадададада
05.03.2020 г.Могилино4 бр.дадададада
21.05.2020 г.Две могили2 бр.дадададада
25.06.2020 г.Батишница2 бр.дадададада
25.06.2020 г.Бъзовец2 бр.дадададада
21.07.2020 г.Каран Върбовка4 бр.дадададада
01.09.2020 г.Две могили1 бр.дадададада
10.11.2020 г.Две могили4 бр.дадададада
10.11.2020 г.Батишница2 бр.дадададада
ОБЩО:27 бр.     

Сравнителна таблица на заловените и обработени безстопанствени кучета на територията на Община Две могили, по години:

1.2012 година32 броя
2.2013 година22 броя
3.2014 година56 броя
4.2015 година62 броя
52016 година34 броя
6.2017 година56 броя
7.2018 година38 броя
8.2019 година46 броя
9.2020 година27 броя
 ОБЩО:373 броя

            През изтеклия период не са осиновени и евтанизирани бездомни кучета.

Справка за заловените през месеца безстопанствени кучета и извършените им манипулации се изпраща на Общинския ветеринарен лекар към Българска агенция по безопасност на храните.

Изразходените средства за изпълнение на програмата за 2020 г. са в размер на 1215,00 лева. Предвидените средства в бюджета на общината за 2021 г. са в размер на 3600,00 лв., за обработка на 80 бр. безстопанствени кучета.

            На територията на Община Две могили има един обект за временно настаняване на безстопанствени кучета, вписан в Интегрираната информационна система на БАБХ под № 7150-0834/20.11.2012 г. Същият не отговаря на нормативните изисквания и не функционира.

В отдел „Местни данъци и такси“ на Община Две могили са подадени общо 13 бр. декларации за притежаване на куче по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси от двама собственици. Към едната е подадена декларация за освобождаване от такса по чл. 175, ал. 2 от ЗВМД. В предвид това, такси за притежаване на куче по чл. 175 от ЗВМД за 2018 г. в Община Две могили са постъпили за 2 бр. кучета или общо 12,00 лева.

През 2020 г. в Община Две могили е постъпил един писмен сигнал от група граждани за увеличена популация на бълхи по ул. „Христо Ботев“ и ул. „Д-р Заменхов“ в гр. Две могили, вследствие на големия брой бездомни кучета, обитаващи района. По този повод Община Две могили възложи извършването на последващ контрол, съгласно чл. 49 от Закона за защита на животните, а именно външно и вътрешно обезпаразитяване на 18 броя вече върнати по места животни. След тези действия, жалби не са постъпвали от граждани.

При извършвани проверки за свободно пуснати животни от страна на служители на общинска администрация, по-голяма част от притежателите на кучета отказват да признаят собствеността на животните, като доказването на това обстоятелство е изключително трудно и по тази причина няма съставени актове за установени административни нарушения и съответно издадени наказателни постановления.

Проблемът с безстопанствените кучета на територията на общината е сериозен и има многостранни измерения – здравни, социално-битови, икономически и екологични.

Популацията на безстопанствените кучета се състои предимно от изоставени и родени на улицата и домашни кучета, които водят до рискове за населението, като се създава опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, нападения, ухапвания и предизвикване на пътнотранспортни произшествия и замърсяване на околната среда. Безстопанствените кучета създават дискомфорт, провокиран от шума и предизвикват страх сред гражданите.

Причините за наличието на безстопанствени кучета са от различен характер.

Едни от тях, свързани с поведението на собствениците на домашни кучета и включват безотговорно придобиване и отглеждане.

Други свързани с обществеността, са липсата на популяризация на проблема с безстопанствените кучета и рисковете, които крие той, недостатъчната информираност на населението относно задълженията им при отглеждането на домашни кучета и ползите от тяхната кастрация.

По този повод през месец март 2020 г. в сградата на общинска администрация се проведе среща между представители на ръководството на Община Две могили, представители на Сдружение „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ – КЛОН РУСЕ” и частно-практикуващите ветеринарни лекари, обслужващи общината. Целта на срещата беше набелязване на мерки и координиране на действията между община, сдружение и частно практикуващи ветеринарни лекари за справяне с проблемите, предизвикани от големия брой бездомните кучета на територията на община Две могили. Взетото решение за пристъпване към реални действия, чрез стартиране на съвместна информационна кампания за регистрация на всички домашни кучета от страна на частно-практикуващи ветеринарни лекари и декларирането им в отдел МДТ, реално не се изпълни поради въведените ограничителни мерки от извънредната епидемична обстановка.

Сподели: